Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami?

O SZKOLENIU


KOB_1 
      DLACZEGO WARTO SIĘ PRZESZKOLIĆ?

 


      Autorskie szkolenie

 

 

 

 

 


Szkolenie realizowane jest w formie online.                 Wybierz termin i Zapisz się


 

Już od 2023r. planowane jest wdrożenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (EKOB).

 

EKOB będzie aplikacją, w której dokonywane będą wpisy zgodnie z wymogami prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach obiektów.

 

Nasze szkolenie: KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego? - to warsztaty podczas których wskażemy jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany, kto może dokonywać kontroli obiektów budowlanych, jakie kontrole obiektu właściciel lub zarządca powinien przeprowadzać oraz pomożemy rozwiązać problemy związane z prowadzeniem książki KOB, a także wskażemy potrzebę opracowania planów remontów.

Powiemy jakich błędów nie popełniać aby ustrzec się kar.

 

Nowością w Programie Szkolenia jest zagadnienie EKOB - Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego.

 

Zadaniem warsztatów jest dostarczenie wiedzy  "w pigułce"  jakie obowiązki ciążą na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego  oraz nabycie umiejętności dokonywania prawidłowych wpisów w Książce Obiektu Budowlanego. 

 

Warsztaty składają się z 2-ch części:

 

I części szkolenia – ma za zadanie zapoznać uczestników z dyrektywami unijnymi i przepisami związanymi z prawidłowym użytkowania obiektu budowlanego, terminami oraz zakresem kontroli. Podczas zajęć wskażemy także istotne zmiany w przepisach mające wpływ na  przebieg i zakres kontroli obiektu.

 

II część szkolenia – to część warsztatowa, w której przedstawimy sposób prawidłowego wypełniania poszczególnych Tablic książki obiektu budowlanego KOB z  wykorzystaniem  przykładowych protokołów kontroli. oraz propozycji uczestników szkolenia.

 

Szkolenie odbywa się w godzinach od 8:30 do 15:30

 

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania, które często nurtują i na które oczekujecie Państwo odpowiedzi, m.in.:

 • jakie aktualnie obowiązują przepisy prawne,
 • jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB,
 • kto jest obowiązany prowadzić KOB,
 • jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB,
 • jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB,
 • jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB,
 • jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB,
 • jakich błędów nie popełniać,
 • jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów,
 • oraz na wiele innych pytań o które zapytasz.

 

Szkolenie dostarczy uczestnikom informacji jakie ważne zmiany w przepisach obowiązują właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych w związku z dużą zmianą ustawy Prawo Budowlane, zmianami dyrektyw unijnych oraz  przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Warsztaty kierowane są do:

 • osób zainteresowanych prowadzeniem książki obiektu budowlanego,
 • właścicieli i zarządców budynków: mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, szkół, szpitali, muzeów, hal przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • właścicieli i zarządców budynków i budowli: wodociągów, gazowni, ciepłowni, elektrowni i innych,
 • zarządców nieruchomości,
 • osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli,
 • osób odpowiedzialnych za opracowanie planów remontów,
 • innych osób zainteresowanych tematem.

 

 

Książka obiektu budowlanego stanowi dokument budynku lub budowli i przeznaczona do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów, przebudowy oraz rozbudowy w trakcie użytkowania tego obiektu budowlanego.

Nie wszyscy właściciele lub zarządcy zdają sobie sprawę z ciążącego na nich obowiązku i, albo nie prowadzą książki KOB dla obiektu, albo prowadzą ją wadliwie naruszając art. 64.1 ustawy Prawo Budowlane. Należy podkreślić, że brak prowadzenia Książki obiektu budowlanego KOB może przyczynić się do nałożenia na nich kary grzywny w myśl art. 93 ustawy Prawo Budowlane.
 

Dlatego Książkę Obiektu Budowlanego KOB należy prowadzić dla każdego obiektu zarówno nowo wznoszonego jak również już istniejącego.

 

Ustawodawca zobowiązał każdego właściciela lub zarządcę, aby obiekt budowlany użytkował w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywał w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej tak, aby nie spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, zapewniając bezpieczeństwo mienia i środowiska.

 

Prowadzenie książki KOB - z pozoru łatwe zadanie zlecane pracownikom przez właściciela lub zarządcę obiektu - stwarza problemy i jest dużym wyzwaniem. Jak się okazuje częstym problemem jest brak wiedzy technicznej osoby prowadzącej książkę, a dodatkowym utrudnienie są przepisy prawa w zakresie jej prowadzenia, najczęściej niejednoznaczne.

W  konsekwencji prowadzący książki KOB dokonują własnych interpretacji nie zawsze prawidłowych narażając się na nieprzyjemności organów kontrolujących.

 

 

Szkolenie może być realizowane również w formie zamkniętej online lub w siedzibie firmy.

Zapytaj o ofertę na szkolenie zamknięte.

 

Korzyści jakie wynikają ze szkolenia zamkniętego to przede wszystkim skupienie uwagi wyłącznie na problemach wynikających z prowadzenia KOB dla Państwa obiektów, indywidualne konsultacje i rozwiązywanie istniejących problemów nie tylko w zakresie dokonywanych wpisów. Stwarza możliwość zweryfikowania dotychczas prowadzonych książek i dokonania ewentualnych popraw.

Prowadzimy również Audyty KOB - pomagamy naprawić błędy lub uzupełnić braki, podpowiadamy rozwiązania naprawcze,zgodne są z przepisami prawa.

Zapytaj o audyt Książki Obiektu Budowlanego dla Twojego obiekt.

ZAPRASZAMYProgram szkolenia


Część teoretyczna:

 1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego - Nowe obowiązki 2021r.
 2. Podstawa prawna prowadzenia książki obiektu budowlanego – zakładanie książki obiektu budowlanego.
 3. Elektroniczne Książka Obiektu Budowlanego - planowane wdrożenie już od 2023r.
 4. Obiekty budowlane dla których należy prowadzić KOB według ustawy Prawo Budowlane, a dla jakich obiektów nie prowadzimy książki obiektu budowlanego
 5. Zmiany zasad prowadzenia KOB  od 2021 r.
 6. Dokumentacja obiektu budowlanego oraz postępowanie zarządcy lub właściciela w  wyniku ich braku aby nie narażać się na wysokie kary
 7. Obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa
  • Terminy kontroli,
  • Osoby przeprowadzające kontrole – uprawnienia i kwalifikacje;
  • Zakres kontroli;
 8. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów – obligatoryjne czy fakultatywne?
 9. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
 10. Protokół kontroli - po zmianach ustawy Prawo budowlane
 11. Praktyczne porady dla Zarządcy lub Właściciela aby nie popełniać błędów podczas kontroli i  opracowania protokołów
 12. Po co opracowywać Plan remontów ? – obowiązek prawny czy systemowe planowanie i unikanie kar
 13. Kary  za niedopełnienie obowiązków przez właściciela lub zarządcę
 14. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów – obligatoryjne czy fakultatywne
 15. Kiedy opracowywać świadectwo charakterystyki energetycznej -  kto może opracowywać
 16. Audyt energetyczny – obowiązkowe terminy
 17. Nowe regulacje prawne i obowiązki przedsiębiorców i użytkowników

 

Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego przykłady prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego z uwzględnieniem kontrowersji, które powstają w praktyce :

 1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu w książce obiektu budowlanego
 2. Dane identyfikacyjne obiektu
 3. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu
 4. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
 5. Plan sytuacyjny obiektu – błędy i niedopatrzenia
 6. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu
 7. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
 8. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
 9. Dane dotyczące opracowania technicznego
 10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych
 11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej
 12. Protokoły awarii i katastrof obiektu
 13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY

Cena


Cena szkolenia398,37 zł/os netto / 490 zł/os brutto  

! cena promocyjna !

(cena regularna 590 zł/os brutto)

Cena obejmuje:

 • wykłady,  odpowiedzi na pytania i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem Książki Obiektu Budowlanego,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodnie z wzorcem MEN.


Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w siedzibie zamawiającego.Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Wykładowca KOB - doświadczony praktyk, konsultant i doradca w zakresie zagadnień i  problematyki procesu budowlanego i inwestycyjnego.

 

Posiada wieloletnią praktykę  oraz znajomość przepisów w zakresie prawidłowego utrzymania i użytkowania obiektu, prowadzenia książki obiektu budowlanego, co pozwala skutecznie wspierać uczestników procesu budowlanego, właścicieli i  zarządców obiektów w ich zamierzeniach inwestycyjnych oraz codziennej pracy, m.in. prowadząc szkolenia, udzielając porad i opinii.

 

Prowadzi szkolenia na zlecenie instytucji publicznych, szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, firm handlowych z magazynami, obiektów przemysłowych, energetycznych oraz innych z tematyki budowlanej: prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych, planowania i przygotowania budżetu realizacji inwestycji, kosztorysowania, a także rozliczania robót budowlanych.

 

Od 2004 r. prowadzi szkolenia - Jak prowadzić Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowo utrzymania obiektu budowlanego.

 

Wykonuje obiektywne i doradcze Audyty prowadzenia KOB mające na celu ocenę dotychczasowych działań w zakresie zakładania i  prowadzenia  książki obiektu budowlanego, wskazując nieprawidłowości oraz rozwiązania usprawniające poprawne jej prowadzenie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR oraz Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE wielokrotny członek zespołu Inżyniera kontraktu dla realizacji umów według warunków FIDIC.

 

Wieloletni wykładowca (od 2005r. do teraz) na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Studiach Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z tematów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.Pytania i odpowiedzi


CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

1. Czy prowadzimy Książkę Obiektu Budowlanego KOB dla miejsc utwardzonych nie parkingu?
 

ODPOWIEDŹ: Od 19 września 2020 mamy nowe zapisy w ustawie Prawo Budowlane z której wynika, że dla powierzchni utwardzonych na działkach budowlanych nie prowadzimy książki obiektu budowlanego.

Zgodnie z Art. 64.2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:  Ustawodawca wymienia powierzchne utwardzone na działkach budowlanych w  Art. 29 ust. 2. pkt. 5.

 

2. Czy do książki obiektu budowlanego wpisujemy zalecenia dotyczące części wspólnej czy poszczególnych pomieszczeń budynku?


ODPOWIEDŹ: Zgodnie z ustawą PB oraz Rozporządzeniem MSWiA z 16 sierpnia 1999r. prowadzone są kontrole okresowe budynku.

Kontrolowany budynek obejmuje zarówno części wspólne jak również poszczególne pomieszczenia, dla tego do KOB wpisujemy zalecenia z  protokołu kontroli - zarówno części wspólnej oraz poszczególnych pomieszczeń budynku - sporządzonych przez osobę do tego uprawnionej i  posiadającej prawa do kontroli.

 

3. Czy zalecenia wpisać w książkę gdy protokół kontroli w budynku nie stwierdza nieprawidłowości ale występują zalecenia u właściciela mieszkania, np. remont pieca?


ODPOWIEDŹ: Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzedniej kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku. (Roz. MSWiA z 16 sierpnia 1999r.)

Wpis do książki powinien zawierać protokół kontroli, określać ważne ustalenia w nim zawarte niezależnie czy dotyczą części wspólnych czy mieszkania. W tym przypadku wpisujemy np. remont pieca zapisany w  protokole kontroli przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i  prawa do przeprowadzenia kontroli.( Roz. MI z dn.3 lipca 2003 r.) 

 

4. Co w przypadku braku wpisów do książki z przed kilku lat?


ODPOWIEDŹ: Wpisy należy uzupełnić. KOB stanowi dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego i powinna być prowadzona systematycznie. (Ustawa PB 64.1 oraz Roz. MI z dn.3 lipca 2003 r.)   

 

5. Kominiarz stwierdza nieprawidłowości w mieszkaniu czy należy wpisać jako zalecenia?


ODPOWIEDŹ: Nieprawidłowości w mieszkaniu stwierdzone przez kominiarza i zapisane w protokole kontroli powinny być wpisane do książki obiektu budowlanego, a po wykonaniu zalecanej naprawy wpisujemy datę wykonanej roboty.

Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?
wróć strzałka do góry