Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Książka Obiektu Budowlanego: KOB – wersja papierowa i C-KOB – wersja cyfrowa. Właściwe utrzymanie obiektu oraz zarządzanie kontrolami.

O SZKOLENIU


 


Szkolenie realizowane jest w formie online.                 Wybierz termin i Zapisz się


 

C-KOB

 

Od 1 stycznia 2023 r. zaczęło obowiązywać ogłoszone dnia 27 grudnia 2022 r. pod Poz. 2778, NOWE rozporządzenie MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.

 

Również od 1 stycznia 2023 r. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy prawo budowlane wprowadzająca w życie możliwość prowadzenia elektronicznej książki obiektu budowlanego w cyfrowym systemie c-KOB.

 

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia książki obiektu budowlanego. Wprowadzenie książki w wersji elektronicznej daje możliwość gromadzenia i szybkiego udostępnianie danych dotyczących nieruchomości. Celem powstania c-KOB jest podwyższenie standardu bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz możliwość szybszego przeciwdziałania zagrożeniom wywołanym przez niewłaściwe korzystanie z nieruchomości oraz zagrożeniom powodowanym przez czynniki atmosferyczne i techniczne związane ze stanem obiektu budowlanego.

 

System c-KOB ma być przydatny dla właścicieli i zarządców nieruchomości oraz służb kontrolnych. Jego podstawowe zalety to:

 • pełna kontrola nad aktualnością przeglądów,
 • funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
 • szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
 • łatwa edycja danych,
 • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
 • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
 • niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

 

Nasze szkolenie: KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego wersję papierową i elektroniczną? - to warsztaty podczas których omawiamy wprowadzone zmiany i nowości dotyczące:

 1. korzystania z aplikacji i uzyskania dostępu do systemu przez zalogowanie się w c-KOB
 2. szczegółowego sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej, w tym:
  1. kiedy powinniśmy założyć elektroniczną książkę obiektu budowlanego
  2. jakie informacje zamieszcza się na stronie tytułowej w wersji papierowej, a jakie na stronie tytułowej w wersji elektronicznej
  3. jakie informacje zamieszcza się w poszczególnych tablicach
  4. kiedy zakłada się kolejny tom książki papierowej albo książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej
  5. jakie dokumenty możemy dołączać do książki obiektu budowlanego
  6. jak dokonujemy wpisów w książce obiektu budowlanego w poszczególnych tablicach
  7. jak dokonywać poprawek w już dokonanych wpisach
  8. czym opatrzony jest każdy wpis w książce obiektu budowlanego
  9. co oznacza status książki obiektu "otwarta", a co „zamknięta”
 3. szczegółowego sposobu uwerzytelniania i autoryzacji w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego, zwanym dalej "systemem c-KOB" oraz
  1. jak jest realizowana identyfikacja
  2. kiedy następuje autoryzacja i uwierzytelnienie dostępu do systemu c-KOB

 

Zadaniem warsztatów jest dostarczenie wiedzy  "w pigułce" - o obowiązkach w zakresie prowadzenia książek papierowych i elektronicznych obiektu budowlanego oraz kontrolach stanu technicznego obiektu - właścicielom lub zarządcom obiektów budowlanych.

 

Warsztaty składają się z 2-ch części:

 

I  części szkolenia – ma za zadanie zapoznać uczestników szkolenia z  obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz prawidłowym użytkowaniem obiektu budowlanego, kontrolami przeprowadzanymi przez odpowiednie osoby, terminami i zakresem kontroli, a także karami ciążącymi za nieodpowiednie prowadzenie książki obiektu budowlanego. Nowościami w zakresie prowadzenia książki papierowej i elektronicznej, terminami oraz zapoznanie z  elektronicznym systemem.  

 

II część szkolenia to część warsztatowa, w której przedstawimy sposób prawidłowego wypełniania poszczególnych Tablic książki obiektu budowlanego KOB z  wykorzystaniem  przykładowych protokołów kontroli oraz propozycji uczestników szkolenia.

 

Szkolenie odbywa się w godzinach od 8:30 do 15:30

 

Podczas szkolenia odpowiemy na wiele pytań, które często nurtują uczestników i na które oczekujecie odpowiedzi, m.in.:

 • jakie aktualnie obowiązują przepisy prawne,
 • jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB,
 • kto jest obowiązany prowadzić KOB,
 • jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB,
 • jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB,
 • jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB,
 • jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB,
 • jakich błędów nie popełniać,
 • jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów,
 • oraz na wiele innych pytań o które zapytasz.

 

Warsztaty kierowane są do:

 • osób zainteresowanych prowadzeniem książki obiektu budowlanego,
 • właścicieli i zarządców budynków: mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, szkół, szpitali, muzeów, hal przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • właścicieli i zarządców budynków i budowli: wodociągów, gazowni, ciepłowni, elektrowni i innych,
 • zarządców nieruchomości,
 • osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli,
 • osób odpowiedzialnych za opracowanie planów remontów,
 • innych osób zainteresowanych tematem.

Książka obiektu budowlanego stanowi dokument budynku lub budowli przeznaczony do dokonywania wpisów w zakresie informacji o obiekcie, przeprowadzonych badaniach i kontrolach stanu technicznego, opiniach, ekspertyzach, robotach budowlanych przeprowadzonych na obiekcie w trakcie jego użytkowania oraz wpisów dotyczących katastrof budowlanych i  decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

Książkę Obiektu Budowlanego KOB należy prowadzić dla każdego obiektu zarówno nowo wznoszonego jak również już istniejącego.

 

 

Na wszystkich właścicielach lub zarządcach ciąży obowiązek prowadzenia książki w wersji papierowej lub elektronicznej, przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego i dokonywania stosownych wpisów w książce.  Należy podkreślić, że brak książki lub brak odpowiedniego wpisu grozi grzywną w drodze mandatu karnego za wykroczenie (art. 93 ust. 9 ustawy Prawo Budowlane).  W zależności od konkretnego przypadku niespełnienie obowiązku związanego z książką obiektu budowlanego, będzie dotyczyć właściciela, zarządcy, osoby upoważnionej do jej prowadzenia bądź osoby przeprowadzającej kontrolę obiektu.

 

 

Ustawodawca zobowiązał każdego właściciela lub zarządcę, aby obiekt budowlany użytkował w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywał w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej tak, aby nie spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, zapewniając bezpieczeństwo mienia i środowiska.

 

Prowadzenie książki KOB - z pozoru łatwe zadanie zlecane pracownikom przez właściciela lub zarządcę obiektu - stwarza problemy i jest dużym wyzwaniem. Jak się okazuje częstym problemem jest brak wiedzy technicznej osoby prowadzącej książkę, a dodatkowym utrudnienie są przepisy prawa w zakresie jej prowadzenia.

Szkolenie może być realizowane również w formie zamkniętej online lub w siedzibie firmy.

Zapytaj o ofertę na szkolenie zamknięte.

 

Korzyści jakie wynikają ze szkolenia zamkniętego to przede wszystkim skupienie uwagi wyłącznie na problemach wynikających z prowadzenia KOB dla obiektów zlecającego szkolenie, indywidualne konsultacje i rozwiązywanie istniejących problemów nie tylko w zakresie dokonywanych wpisów. Stwarza możliwość zweryfikowania dotychczas prowadzonych książek i dokonania ewentualnych popraw.

Prowadzimy również Audyty KOB - pomagamy naprawić błędy lub uzupełnić braki, podpowiadamy rozwiązania naprawcze, zgodne są z przepisami prawa.

 

Zapytaj o audyt Książki Obiektu Budowlanego dla Twojego obiekt.

 

ZAPRASZAMYProgram szkolenia


 1. Obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie prowadzenia KOB
 1. Przepisy Prawa budowlanego dot. - Cyfrowej Książka Obiektu Budowlanego – C-KOB
  • Platforma cyfrowa KOB – wdrażanie systemu elektronicznego
  • C-KOB – zakres kontroli i nowe zapisy
  • Zakładanie, prowadzenia, wpisy i zamykanie  C-KOB - uprawnienia i odpowiedzialność
  • Obiekty oddawane do użytkowania - termin zakładania C-KOB
  • Terminy i zasady przechodzenia z wersji papierowej na wersję C-KOB
  • Terminy związane z prowadzeniem KOB – wersja papierowa i cyfrowa
 2. Szczegółowy sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej wynikający z obowiązującego rozporządzenia  
 3. Szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego, zwanym  "systemem c-KOB" oraz
  • Realizacja  identyfikacji
  • Autoryzacja i uwierzytelnienie dostępu do systemu c-KOB
 4. Kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego wynikające z Art. 62 ust. 1 Ustawy prawo budowlane
  • Wymagania podstawowe w zakresie utrzymywanie obiektu w należytym stanie technicznym
  • Terminy kontroli obiektów budowlanych
  • Zakres kontroli
  • Uprawnienia i kwalifikacje osób przeprowadzających kontrolę.
 5. Protokół kontroli – podstawowy dokument do dokonania wpisu do KOB
  • Elementy i treść protokołu
  • Obowiązkowe zapisy w protokołu
  • Błędy, braki w protokołach kontroli
 6. Zakres kontroli wynikający z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
  • Kontrole systemu grzewczego i systemu chłodzenia
  • Kontrole systemu połączonego systemu ogrzewania i wentylacji
  • Ocena efektywności energetycznej
  • Zasady opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej
  • Protokoły kontroli - osoby przeprowadzające kontrolę systemu – wymagania
 7. Zakres przeglądów przeciwpożarowych
  • Przeglądy techniczne, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych
 1. Ćwiczenia - wpisy do Książki Obiektu Budowlanego - wersja papierowa
  • Omówienie wpisów z protokołów w Tablicach KOB
  • Zakres upoważnienia osoby dokonującej wpisów
  • Zalecenia wynikające do wykonania robót budowlanych
  • Roboty konserwatorskie – wpisywać czy nie wpisywać?
  • Postępowanie właściciela przy braku dokumentów obiektu
  • Wpisy dotyczące robót budowlanych na obiekcie budowlanym
  • Zamykanie książki oraz zakładanie kolejnego tomu

 

 


Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY
14.04 2023 Książka Obiektu Budowlanego i C-KOB | Kurs | Samax online 7 h 455,28 zł 560 zł Zapisz się
10.05 2023 Książka Obiektu Budowlanego i C-KOB | Kurs | Samax online 7 h 455,28 zł 560 zł Zapisz się
13.06 2023 Książka Obiektu Budowlanego i C-KOB | Kurs | Samax online 7 h 455,28 zł 560 zł Zapisz się

Cena


Cena szkolenia:   560 zł/os brutto (455,28 zł/os netto)

 

Cena obejmuje:

 • wykłady,  odpowiedzi na pytania i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem Książki Obiektu Budowlanego,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodnie z wzorcem MEN.


Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w siedzibie zamawiającego.Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Wykładowca KOB - doświadczony praktyk, konsultant i doradca w zakresie zagadnień i  problematyki procesu budowlanego i inwestycyjnego.

 

Posiada wieloletnią praktykę  oraz znajomość przepisów w zakresie prawidłowego utrzymania i użytkowania obiektu, prowadzenia książki obiektu budowlanego, co pozwala skutecznie wspierać uczestników procesu budowlanego, właścicieli i  zarządców obiektów w ich zamierzeniach inwestycyjnych oraz codziennej pracy, m.in. prowadząc szkolenia, udzielając porad i opinii.

 

Prowadzi szkolenia na zlecenie instytucji publicznych, szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, firm handlowych z magazynami, obiektów przemysłowych, energetycznych oraz innych z tematyki budowlanej: prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych, planowania i przygotowania budżetu realizacji inwestycji, kosztorysowania, a także rozliczania robót budowlanych.

 

Od 2004 r. prowadzi szkolenia - Jak prowadzić Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowo utrzymania obiektu budowlanego.

 

Wykonuje obiektywne i doradcze Audyty prowadzenia KOB mające na celu ocenę dotychczasowych działań w zakresie zakładania i  prowadzenia  książki obiektu budowlanego, wskazując nieprawidłowości oraz rozwiązania usprawniające poprawne jej prowadzenie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR oraz Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE wielokrotny członek zespołu Inżyniera kontraktu dla realizacji umów według warunków FIDIC.

 

Wieloletni wykładowca (od 2005r. do teraz) na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Studiach Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z tematów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.Pytania i odpowiedzi


CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

1. Czy prowadzimy Książkę Obiektu Budowlanego KOB dla miejsc utwardzonych nie parkingu?
 

ODPOWIEDŹ: Od 19 września 2020 mamy nowe zapisy w ustawie Prawo Budowlane z której wynika, że dla powierzchni utwardzonych na działkach budowlanych nie prowadzimy książki obiektu budowlanego.

Zgodnie z Art. 64.2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:  Ustawodawca wymienia powierzchne utwardzone na działkach budowlanych w  Art. 29 ust. 2. pkt. 5.

 

2. Czy do książki obiektu budowlanego wpisujemy zalecenia dotyczące części wspólnej czy poszczególnych pomieszczeń budynku?


ODPOWIEDŹ: Zgodnie z ustawą PB oraz Rozporządzeniem MSWiA z 16 sierpnia 1999r. prowadzone są kontrole okresowe budynku.

Kontrolowany budynek obejmuje zarówno części wspólne jak również poszczególne pomieszczenia, dla tego do KOB wpisujemy zalecenia z  protokołu kontroli - zarówno części wspólnej oraz poszczególnych pomieszczeń budynku - sporządzonych przez osobę do tego uprawnionej i  posiadającej prawa do kontroli.

 

3. Czy zalecenia wpisać w książkę gdy protokół kontroli w budynku nie stwierdza nieprawidłowości ale występują zalecenia u właściciela mieszkania, np. remont pieca?


ODPOWIEDŹ: Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzedniej kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku. (Roz. MSWiA z 16 sierpnia 1999r.)

Wpis do książki powinien zawierać protokół kontroli, określać ważne ustalenia w nim zawarte niezależnie czy dotyczą części wspólnych czy mieszkania. W tym przypadku wpisujemy np. remont pieca zapisany w  protokole kontroli przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i  prawa do przeprowadzenia kontroli.( Roz. MI z dn.3 lipca 2003 r.) 

 

4. Co w przypadku braku wpisów do książki z przed kilku lat?


ODPOWIEDŹ: Wpisy należy uzupełnić. KOB stanowi dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego i powinna być prowadzona systematycznie. (Ustawa PB 64.1 oraz Roz. MI z dn.3 lipca 2003 r.)   

 

5. Kominiarz stwierdza nieprawidłowości w mieszkaniu czy należy wpisać jako zalecenia?


ODPOWIEDŹ: Nieprawidłowości w mieszkaniu stwierdzone przez kominiarza i zapisane w protokole kontroli powinny być wpisane do książki obiektu budowlanego, a po wykonaniu zalecanej naprawy wpisujemy datę wykonanej roboty.

Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?
wróć strzałka do góry