Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Książka Obiektu Budowlanego: KOB – wersja papierowa i C-KOB – wersja cyfrowa. Właściwe utrzymane obiektu oraz zarządzanie kontrolami.

O SZKOLENIU


 


Szkolenie realizowane jest w formie online.                 Wybierz termin i Zapisz się


 

C-KOB

 

Już od 2023r. planowane jest wdrożenie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (C-KOB).

 

 

C-KOB będzie aplikacją, w której dokonywane będą wpisy zgodnie z wymogami prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach obiektów.

 

Nasze szkolenie: KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego? - to warsztaty podczas których wskażemy jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany, kto może dokonywać kontroli obiektów budowlanych, jakie kontrole obiektu właściciel lub zarządca powinien przeprowadzać oraz pomożemy rozwiązać problemy związane z prowadzeniem książki KOB, a także wskażemy potrzebę opracowania planów remontów.

Powiemy jakich błędów nie popełniać aby ustrzec się kar.

 

Nowością w Programie Szkolenia jest zagadnienie C-KOB - Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego.

 

Zadaniem warsztatów jest dostarczenie wiedzy  "w pigułce"  jakie obowiązki ciążą na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego  oraz nabycie umiejętności dokonywania prawidłowych wpisów w Książce Obiektu Budowlanego. 

 

Warsztaty składają się z 2-ch części:

 

I części szkolenia – ma za zadanie zapoznać uczestników z dyrektywami unijnymi i przepisami związanymi z prawidłowym użytkowania obiektu budowlanego, terminami oraz zakresem kontroli. Podczas zajęć wskażemy także istotne zmiany w przepisach mające wpływ na  przebieg i zakres kontroli obiektu.

 

II część szkolenia – to część warsztatowa, w której przedstawimy sposób prawidłowego wypełniania poszczególnych Tablic książki obiektu budowlanego KOB z  wykorzystaniem  przykładowych protokołów kontroli. oraz propozycji uczestników szkolenia.

 

Szkolenie odbywa się w godzinach od 8:30 do 15:30

 

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania, które często nurtują i na które oczekujecie Państwo odpowiedzi, m.in.:

 • jakie aktualnie obowiązują przepisy prawne,
 • jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB,
 • kto jest obowiązany prowadzić KOB,
 • jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB,
 • jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB,
 • jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB,
 • jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB,
 • jakich błędów nie popełniać,
 • jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów,
 • oraz na wiele innych pytań o które zapytasz.

 

Szkolenie dostarczy uczestnikom informacji jakie ważne zmiany w przepisach obowiązują właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych w związku z dużą zmianą ustawy Prawo Budowlane, zmianami dyrektyw unijnych oraz  przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Warsztaty kierowane są do:

 • osób zainteresowanych prowadzeniem książki obiektu budowlanego,
 • właścicieli i zarządców budynków: mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, szkół, szpitali, muzeów, hal przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • właścicieli i zarządców budynków i budowli: wodociągów, gazowni, ciepłowni, elektrowni i innych,
 • zarządców nieruchomości,
 • osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli,
 • osób odpowiedzialnych za opracowanie planów remontów,
 • innych osób zainteresowanych tematem.

 

 

Książka obiektu budowlanego stanowi dokument budynku lub budowli i przeznaczona do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów, przebudowy oraz rozbudowy w trakcie użytkowania tego obiektu budowlanego.

Nie wszyscy właściciele lub zarządcy zdają sobie sprawę z ciążącego na nich obowiązku i, albo nie prowadzą książki KOB dla obiektu, albo prowadzą ją wadliwie naruszając art. 64.1 ustawy Prawo Budowlane. Należy podkreślić, że brak prowadzenia Książki obiektu budowlanego KOB może przyczynić się do nałożenia na nich kary grzywny w myśl art. 93 ustawy Prawo Budowlane.
 

Dlatego Książkę Obiektu Budowlanego KOB należy prowadzić dla każdego obiektu zarówno nowo wznoszonego jak również już istniejącego.

 

Ustawodawca zobowiązał każdego właściciela lub zarządcę, aby obiekt budowlany użytkował w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywał w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej tak, aby nie spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, zapewniając bezpieczeństwo mienia i środowiska.

 

Prowadzenie książki KOB - z pozoru łatwe zadanie zlecane pracownikom przez właściciela lub zarządcę obiektu - stwarza problemy i jest dużym wyzwaniem. Jak się okazuje częstym problemem jest brak wiedzy technicznej osoby prowadzącej książkę, a dodatkowym utrudnienie są przepisy prawa w zakresie jej prowadzenia, najczęściej niejednoznaczne.

W  konsekwencji prowadzący książki KOB dokonują własnych interpretacji nie zawsze prawidłowych narażając się na nieprzyjemności organów kontrolujących.

 

 

Szkolenie może być realizowane również w formie zamkniętej online lub w siedzibie firmy.

Zapytaj o ofertę na szkolenie zamknięte.

 

Korzyści jakie wynikają ze szkolenia zamkniętego to przede wszystkim skupienie uwagi wyłącznie na problemach wynikających z prowadzenia KOB dla Państwa obiektów, indywidualne konsultacje i rozwiązywanie istniejących problemów nie tylko w zakresie dokonywanych wpisów. Stwarza możliwość zweryfikowania dotychczas prowadzonych książek i dokonania ewentualnych popraw.

Prowadzimy również Audyty KOB - pomagamy naprawić błędy lub uzupełnić braki, podpowiadamy rozwiązania naprawcze,zgodne są z przepisami prawa.

Zapytaj o audyt Książki Obiektu Budowlanego dla Twojego obiekt.

ZAPRASZAMYProgram szkolenia


 1. Obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie prowadzenia KOB
 1. Przepisy Prawa budowlanego dot. Cyfrowej Książka Obiektu Budowlanego – C-KOB
  • Platforma cyfrowa KOB – wdrażanie systemu elektronicznego
  • C-KOB – zakres kontroli i nowe zapisy
  • Zakładanie, prowadzenia, wpisy i zamykanie  C-KOB - uprawnienia i odpowiedzialność
  • Obiekty oddawane do użytkowania - termin zakładania C-KOB
  • Terminy i zasady przechodzenia z wersji papierowej na wersję C-KOB
  • Terminy związane z prowadzeniem KOB – wersja papierowa i cyfrowa
 1. Kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego wynikające z Art. 62 ust. 1 Ustawy prawo budowlane
  • Wymagania podstawowe w zakresie utrzymywanie obiektu w należytym stanie technicznym
  • Terminy kontroli obiektów budowlanych
  • Zakres kontroli
  • Uprawnienia i kwalifikacje osób przeprowadzających kontrolę.
 1. Protokół kontroli – podstawowy dokument do dokonania wpisu do KOB
  • Elementy i treść protokołu
  • Obowiązkowe zapisy w protokołu
  • Błędy, braki w protokołach kontroli
    
 2. Zakres kontroli wynikający z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
  • Kontrole systemu grzewczego i systemu chłodzenia
  • Kontrole systemu połączonego systemu ogrzewania i wentylacji
  • Ocena efektywności energetycznej
  • Zasady opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej
  • Protokoły kontroli - osoby przeprowadzające kontrolę systemu – wymagania
 1. Zakres przeglądów przeciwpożarowych
  • przeglądy techniczne, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych
 1. Ćwiczenia - wpisy do Książki Obiektu Budowlanego - wersja papierowa
  • Omówienie wpisów z protokołów w Tablicach KOB
  • Zakres upoważnienia osoby dokonującej wpisów
  • Zalecenia wynikające do wykonania robót budowlanych
  • Roboty konserwatorskie – wpisywać czy nie wpisywać?
  • Postępowanie właściciela przy braku dokumentów obiektu
  • Wpisy dotyczące robót budowlanych na obiekcie budowlanym
  • Zamykanie książki oraz zakładanie kolejnego tomu

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY
09.12 2022 Książka Obiektu Budowlanego | Kurs | Samax online 7 h 398,37 zł 490 zł Zapisz się

Cena


Cena szkolenia398,37 zł/os netto / 490 zł/os brutto  

! cena promocyjna - zapraszamy do zapisów (aktualne do 31.12.2022r.)

 

Cena regularna 590 zł/os brutto - obowiązuje od 01.01.2023r.

 

Cena obejmuje:

 • wykłady,  odpowiedzi na pytania i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem Książki Obiektu Budowlanego,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodnie z wzorcem MEN.


Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w siedzibie zamawiającego.Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Wykładowca KOB - doświadczony praktyk, konsultant i doradca w zakresie zagadnień i  problematyki procesu budowlanego i inwestycyjnego.

 

Posiada wieloletnią praktykę  oraz znajomość przepisów w zakresie prawidłowego utrzymania i użytkowania obiektu, prowadzenia książki obiektu budowlanego, co pozwala skutecznie wspierać uczestników procesu budowlanego, właścicieli i  zarządców obiektów w ich zamierzeniach inwestycyjnych oraz codziennej pracy, m.in. prowadząc szkolenia, udzielając porad i opinii.

 

Prowadzi szkolenia na zlecenie instytucji publicznych, szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, firm handlowych z magazynami, obiektów przemysłowych, energetycznych oraz innych z tematyki budowlanej: prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych, planowania i przygotowania budżetu realizacji inwestycji, kosztorysowania, a także rozliczania robót budowlanych.

 

Od 2004 r. prowadzi szkolenia - Jak prowadzić Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowo utrzymania obiektu budowlanego.

 

Wykonuje obiektywne i doradcze Audyty prowadzenia KOB mające na celu ocenę dotychczasowych działań w zakresie zakładania i  prowadzenia  książki obiektu budowlanego, wskazując nieprawidłowości oraz rozwiązania usprawniające poprawne jej prowadzenie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR oraz Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE wielokrotny członek zespołu Inżyniera kontraktu dla realizacji umów według warunków FIDIC.

 

Wieloletni wykładowca (od 2005r. do teraz) na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Studiach Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z tematów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.Pytania i odpowiedzi


CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

1. Czy prowadzimy Książkę Obiektu Budowlanego KOB dla miejsc utwardzonych nie parkingu?
 

ODPOWIEDŹ: Od 19 września 2020 mamy nowe zapisy w ustawie Prawo Budowlane z której wynika, że dla powierzchni utwardzonych na działkach budowlanych nie prowadzimy książki obiektu budowlanego.

Zgodnie z Art. 64.2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:  Ustawodawca wymienia powierzchne utwardzone na działkach budowlanych w  Art. 29 ust. 2. pkt. 5.

 

2. Czy do książki obiektu budowlanego wpisujemy zalecenia dotyczące części wspólnej czy poszczególnych pomieszczeń budynku?


ODPOWIEDŹ: Zgodnie z ustawą PB oraz Rozporządzeniem MSWiA z 16 sierpnia 1999r. prowadzone są kontrole okresowe budynku.

Kontrolowany budynek obejmuje zarówno części wspólne jak również poszczególne pomieszczenia, dla tego do KOB wpisujemy zalecenia z  protokołu kontroli - zarówno części wspólnej oraz poszczególnych pomieszczeń budynku - sporządzonych przez osobę do tego uprawnionej i  posiadającej prawa do kontroli.

 

3. Czy zalecenia wpisać w książkę gdy protokół kontroli w budynku nie stwierdza nieprawidłowości ale występują zalecenia u właściciela mieszkania, np. remont pieca?


ODPOWIEDŹ: Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzedniej kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku. (Roz. MSWiA z 16 sierpnia 1999r.)

Wpis do książki powinien zawierać protokół kontroli, określać ważne ustalenia w nim zawarte niezależnie czy dotyczą części wspólnych czy mieszkania. W tym przypadku wpisujemy np. remont pieca zapisany w  protokole kontroli przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i  prawa do przeprowadzenia kontroli.( Roz. MI z dn.3 lipca 2003 r.) 

 

4. Co w przypadku braku wpisów do książki z przed kilku lat?


ODPOWIEDŹ: Wpisy należy uzupełnić. KOB stanowi dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego i powinna być prowadzona systematycznie. (Ustawa PB 64.1 oraz Roz. MI z dn.3 lipca 2003 r.)   

 

5. Kominiarz stwierdza nieprawidłowości w mieszkaniu czy należy wpisać jako zalecenia?


ODPOWIEDŹ: Nieprawidłowości w mieszkaniu stwierdzone przez kominiarza i zapisane w protokole kontroli powinny być wpisane do książki obiektu budowlanego, a po wykonaniu zalecanej naprawy wpisujemy datę wykonanej roboty.

Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?
wróć strzałka do góry