Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate

O SZKOLENIU


Zapraszamy do udziału w kursie kosztorysowania z obsługą oprogramowania BIMestiMate prowadzonym przez doświadczonego praktyka. Szkolenie organizowane przez firmę SAMAX zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktyczne ćwiczenia. Dzięki tej formie zajęć uczestnicy mają szansę podnieść swoje kwalifikacje oraz zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy.

Autorskie szkolenie firmy  SAMA

 

Dla Uczestników szkoleń firmy SAMAX z zakresu Kosztorysowania, które zostały przeprowadzone w 2021 r., zrealizowane zostało specjalne spotkanie informacyjne o zmianach w przepisach prawnych dot. Przedmiaru Robót i Kosztorysów Inwestorskich.

Spotkanie odbyło się w dniu 18.03.2022 r. w formie wideokonferecji i bylo bezpłatne.

 

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy! :)

 


Wraz z rozpoczęciem 2022 roku zaczęły obowiązywać:

 

Zmiany w ustawie Prawo Zazmówień Publicznych, wprowadzone w 2021 roku, dotknęły m.in. przygotowania dokumentacji przetargowej, gdzie jednym z dokumentów opisujących przedmiot zamówienia jest przedmiar robót, a kolejnym dokumentem służącym w procedurze przetargowej do oszacowania wartości zamówienia jest kosztorys inwestorski.

 

Zgodnie z art. 97 przepisów wprowadzających ustawę PZP, konieczne było wydanie nowego rozporządzenia obejmującego m.in. opracowanie przedmiaru robót. Ta podstawa prawna oraz na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 34 ust. 2 ustawy PZP, niezbędne było także wydanie nowego rozporządzenia określającego metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 

Ustawodawca oczekuje, że dokumenty te będą przygotowane rzetelnie i zgodnie z nowymi, obowiązującymi od 01.01.2022 r., przepisami prawa.

 

Wszystkie zmiany w przepisach będą omawiane na szkoleniach Kurs kosztorysowania z obslugą programu BIMestiMate - zapraszamy.

 

Wybierz termin i Zapisz się

 

Szkolenie z obsługi programu BIMestiMate jest realizowane w formie online w promocyjnej cenie.

Zapytaj o indywidualne szkolenie online - 736 255 352

 


Udział w szkoleniu wymaga posiadania programu BIMestiMate. W razie jego braku udzielimy wsparcia technicznego z dostępem online do programu na czas szkolenia. Zapewniamy również pomoc w zakupie, aktualizacji lub instalacji programu.


 

Kurs kosztorysowania obejmuje i wprowadza w teoretyczne zagadnienia z zakresu przedmiarowania i kosztorysowania w połączeniu z nauką obsługi oprogramowania BIMestiMate (dawniej Zuzia), który służy do sporządzania kosztorysu.

Firma SAMAX prowadzi kursy kosztorysowania dla branży budowlanej, drogowej, elektrycznej, instalacyjnej, kolejowej, teletechnicznej oraz mechanicznej.

 

Kurs trwa 4 dni (30 godzin).

 

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate obejmuje zagadnienia teoretyczne, prawne i ekonomiczne oraz naukę obsługi oprogramowania w połączeniu z wykonywaniem ćwiczeń na programie do kosztorysowania BIMestiMate. Nie ma podziału na 2 dni z teorii i 2 dni ćwiczeń. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia wzajemnie się przenikają.

 

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonego rzeczoznawcę kosztorysowego, praktyka z doświadczeniem kontraktowym, świetnie znającego oprogramowanie i przepisy prawne, do tego dydaktyka. Dzięki temu trudne zagadnienia z kosztorysowania przedstawiane z wykorzystaniem realnych przykładów popartych ćwiczeniami na BIMestiMate (Zuzia) – popularnym programie do kosztorysowania, stają się zrozumiałe, łatwe i przystępne.

Dla wykładowcy najważniejsze jest, aby uczestnicy szkolenia z obsługi BIMestiMate zdobyli rzetelną wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz umiejętności posługiwania się programem do kosztorysowania.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają teorię kosztorysowania: terminy ekonomiczne, technologię dla przykładowych robót, obowiązujące przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania, zasady przedmiarowania robót, budowę katalogów KNR i innych oraz historię ich powstania, zasady opracowania nakładów rzeczowych oraz kalkulacji własnych i indywidualnych, analizę składników cenotwórczych, narzuty i wskaźniki narzutów, podstawa wyliczenia kosztów pośrednich i zysku, zasady i metody sporządzania kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych, opracowanie kosztorysów według metody szczegółowej, uproszczonej i rynkowej.

 

Nauka obsługi oprogramowania Zuzia BIMestiMate: uczestnicy poznają budowę katalogów, rodzaje katalogów, branżowe katalogi, wyszukiwanie odpowiednich podstaw nakładów, zakładki w programie, nakłady czynników produkcji, formuły liczenia wartości kosztorysowej, budowę ceny jednostkowej, scalanie pozycji, wyliczanie ceny jednostkowej roboty, funkcje i szerokie możliwości oprogramowania, nabywają umiejętności w zakresie jego obsługi oraz opracowują pierwsze przedmiary robót i kosztorysy pod okiem doświadczonego praktyka i rzeczoznawcy. Uczą się też prawidłowo sporządzać przedmiary robót i kosztorysy oraz maksymalnie wykorzystywać możliwości programu.

 

Ćwiczenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb kursantów, tak aby po jego skończeniu byli w stanie samodzielnie wykonywać przedmiary i kosztorysy oraz korzystać z narzędzia BIMestiMate (Zuzia) – programu do kosztorysowania.

 

 

Kurs kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate jest skierowany do:

 • inspektorów nadzoru, projektantów,
 • osób, które chcą podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • osób zamierzających znaleźć zatrudnienie jako kosztorysant w urzędach i jednostkach budżetowych,
 • managerów kosztów,
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu kosztorysowania.

 

Korzyści dla uczestnika kursu:

 • Zdobycie lub/i podniesienie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania.
 • Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w zawodzie kosztorysanta.
 • Efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do przygotowywania kosztorysów i ich analiz.
 • Wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania BIMestiMate.
 • Zdobywanie wiedzy od praktyka z doświadczeniem nabytym na kontraktach.
 • Nauka kosztorysowania i przedmiarowania na branżowej dokumentacji projektowej.
 • Zapoznanie uczestnika z warsztatem kosztorysanta.
 • Prezentacja możliwości pozyskania pracy oraz ścieżki kariery w zawodzie kosztorysanta,

 

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym umiejętności korzystania z programu BIMestiMate. Kursant po skończonym szkoleniu otrzymuje Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem MEN.Program szkolenia


Poznawanie programu do kosztorysowania odbywa się podczas wykonywania ćwiczeń i przykładów kosztorysowych, sprzyja to szybkiemu przyswajaniu umiejętności kosztorysowania oraz utrwalaniu wykorzystywanych funkcji programu BIMestiMate.

 

I.    KOSZTORYS W PROCESIE INWESTYCYJNYM

 1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania
 2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia
 • Dokumentacja projektowa
 • Rola Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na etapie projektowania, opracowania przedmiaru robót  i odbioru robót
 • Kody CPV – informacja o przetargach
 1. Kosztorysowanie – regulacje prawne
 • Zamawiający publiczny a Zamawiający komercyjny
 • Rodzaje kosztorysów
 • Metoda opracowania kosztorysu – wizualizacja
 1. Katalogi Nakładów Rzeczowych – KNR
  • podstawa opracowania pierwszych katalogów
  • chronologia opracowania  i rodzaje katalogów KNR, KNR-W, KSNR, KNNR
  • budowa katalogu i zasady korzystania
  • podstawa nakładów – co oznacza, nakłady czynników produkcji R,M,S  

ĆWICZENIE -  Czytanie katalogu i ustalanie podstawy nakładów dla przykładowych robót

 

II.    PODSTAWOWE ZASADY SPORZĄDZANIA PRZEDMIARU ROBÓT  

 1. Kiedy przedmiar robót a kiedy obmiar robót
 2. Podstawa opracowania przedmiaru robót, układ i zawartość przedmiaru robót
 3. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy
 • Robota tymczasowa
 • Praca towarzysząca
 • Systematyka i scalanie robót
 1. Przedmiar robót opracowany na podstawie katalogów

ĆWICZENIE -  Opracowanie przedmiaru robót na podstawie katalogów dla przykładowych robót

 

III.      NORMY W KALKULACJI KOSZTORYSOWEJ

 1. Normy ilościowe – normy nakładów
 2. Normy nakładów w procesie budowlanym
  • Normy czasu pracy (ludzi i maszyn)
  • Normy wydajności (ludzi i maszyn)
  • Normy zużycia materiału
 3. Normowanie czasu pracy – opracowanie normy czasu pracy – nakładów jednostkowych 

ĆWICZENIE – Opracowanie norm czasu pracy dla  przykładowych robót

 

IV.      ZASADY I METODY OPRACOWANIA KOSZTORYSU  

 1. Podstawy opracowania kosztorysu – techniczna, rzeczowa i cenowa
 2. Koszty bezpośrednie, Koszty pośrednie, Zysk
 3. Wyliczenie wartości robót
  • Formułą kosztów bezpośrednich
  • Formułą ceny jednostkowej

ĆWICZENIE – Wyliczenie wartości robót: formułą kosztów bezpośrednich i formułą ceny jednostkowej

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów branżowych:

 1. Podstawowe informacje o programie
 • Wprowadzenie do programu BIMestiMate
 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu
 • Zarządzanie bazą katalogów nakładów czynników produkcji
 1. Przedmiar robót
 • Poziomy scalania robót – działy , elementy
 • Pozycje przedmiaru robót
 • Robota przyjęta z Katalogu
 • Opracowanie kalkulacji własnej roboty
 • Wyliczenia ilości robót, wyliczenie częściowe, przywołanie wyliczenia z innej pozycji
 1. Kosztorys Inwestorski
 • Narzuty kosztorysu – definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Praca na bazie cenowej, cennikach i ustalanie stawki r-g
 • Cena jednostkowa roboty
 1. Kalkulacja własna
 2. Edycja nakładów RMS
 3. Eksport i import kosztorysów, odczyt z PDF

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY
30.08-02.09 2022 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate online 30 h 1 400,00 zł 1722 zł Zapisz się

Cena


Cena:      1 400,00 zł netto / 1 722,00 zł brutto

 

Cena dla większej liczby osób z jednej firmy lub instytucji ustalana będzie indywidualnie.

 

Cena kursu kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate zawiera:

 • wykłady,
 • prezentację multimedialną,
 • zajęcia dotyczące zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania BIMestiMate,
 • materiały szkoleniowe, takie jak prezentacja w pdf, tabele, teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne oraz rysunki na ćwiczenia,
 • imienne zaświadczenie o udziale w kursie,
 • możliwość zakupu oprogramowania w promocyjnej cenie.

 

Informacja dla osób, które są zarejestrowane w PUP

 

Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Pozwala to osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy starać się o dofinansowanie lub refundowanie szkolenia z obsługi BIMestiMate.

 


Oferujemy również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla firmy.

 

 Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielem Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego i Zamówień Publicznych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia z programami BIMestiMate i Norma oraz inne kursy w swojej firmie, a także w firmach szkoleniowych na terenie całego kraju.

 

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate
wróć strzałka do góry