Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Szkolenie Norma Expert

O SZKOLENIU


Firma SAMAX zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs kosztorysowania z obsługą programu Norma Expert. Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonego dydaktyka i obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i ćwiczenia praktyczne. Poniżej znajdą Państwo dokładny program oraz wszystkie szczegóły dotyczące kursu.

 


Norma Expert to szkolenie realizowane w formie online.

 

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku zaczęły obowiązywać:

 

Zmiany w ustawie Prawo Zazmówień Publicznych, wprowadzone w 2021 roku, dotknęły m.in. przygotowania dokumentacji przetargowej, gdzie jednym z dokumentów opisujących przedmiot zamówienia jest przedmiar robót, a kolejnym dokumentem służącym w procedurze przetargowej do oszacowania wartości zamówienia jest kosztorys inwestorski.

 

Zgodnie z art. 97 przepisów wprowadzających ustawę PZP, konieczne było wydanie nowego rozporządzenia obejmującego m.in. opracowanie przedmiaru robót. Ta podstawa prawna oraz na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 34 ust. 2 ustawy PZP, niezbędne było także wydanie nowego rozporządzenia określającego metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 

Ustawodawca oczekuje, że dokumenty te będą przygotowane rzetelnie i zgodnie z nowymi, obowiązującymi od 01.01.2022r., przepisami prawa.

 

Wszystkie zmiany w przepisach będą omawiane na szkoleniach Kurs kosztorysowania z obslugą programu BIMestiMate - zapraszamy.

 

Wybierz termin i Zapisz się

 

Skorzystaj też z indywidualnego szkolenia / konsultacji online - zapytaj  736 255 352

 


Kurs kosztorysowania obejmuje i wprowadza w teoretyczne zagadnienia z zakresu przedmiarowania i kosztorysowania w połączeniu z nauką obsługi oprogramowania Norma Expert. Szkolenie jest prowadzone dla branży budowlanej, drogowej, elektrycznej, instalacyjnej, kolejowej, teletechnicznej oraz mechanicznej.

 

Kurs trwa 4 dni (30 godzin), w tym:

 • Pierwsze 2 dni szkolenia (15 godzin) – obejmują teorię kosztorysowania. To przede wszystkim zapoznaje uczestników z terminami ekonomicznymi, technologią dla przykładowych robót, obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi proces kosztorysowania, poznanie budowy katalogów i wykonywanie ćwiczeń na katalogach KNR, opracowanie własnych nakładów i kalkulacji oraz analiza cen składników cenotwórczych, sporządzanie kalkulacji cen rynkowych dla robót oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych, a także opracowanie kosztorysów szczegółowych i uproszczonych. Ćwiczenia trener prezentuje również w programie Norma Expert, umożliwiając pierwszy kontakt z programem do kosztorysowania podczas szkolenia.
 • Kolejne 2 dni szkolenia (15 godzin) – to nauka obsługi programu do kosztorysowania Norma Expert. Podczas części praktycznej uczestnicy pracują na samodzielnych stanowiskach komputerowych z wgranym oprogramowaniem do kosztorysowania, poznają funkcje i szerokie możliwości oprogramowania, nabywają umiejętności w zakresie jego obsługi oraz opracowują pierwsze samodzielne kosztorysy pod okiem doświadczonego praktyka i rzeczoznawcy. Uczą się, jak prawidłowo sporządzać kosztorysy i maksymalnie wykorzystywać możliwości programu.

 

Ćwiczenia każdorazowo dostosowane są do indywidualnych potrzeb kursantów. Dzięki temu uczestnicy kursu kosztorysowania z obsługą programu Norma Expert po skończonym szkoleniu mogą samodzielnie wykonywać kosztorysy.

 

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

 

Norma Expert to szkolenie przeznaczone dla:

 • inspektorów nadzoru,
 • osób, które zamierzają podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych w firmach budowlanych,
 • osób planujących rozpocząć pracę w charakterze kosztorysanta w urzędach oraz jednostkach budżetowych,
 • managerów kosztów,
 • wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji z zakresu kosztorysowania.

 

Jakie korzyści daje uczestnictwo w kursie?

 

Kurs kosztorysowania z obsługą programu Norma Expert to szkolenie, które umożliwia:

 • nabycie lub/i podniesienie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania,
 • nabycie praktycznych umiejętności, które przydają się w codziennej pracy kosztorysanta,
 • efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do sporządzania kosztorysów oraz ich analiz,
 • wzrost umiejętności związanych z korzystaniem z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania Norma Expert,
 • szkolenie pod okiem doświadczonego praktyka,
 • naukę przedmiarowania i kosztorysowania na branżowej dokumentacji projektowej,
 • zapoznanie uczestników z warsztatem kosztorysanta,
 • prezentację możliwości podjęcia pracy w zawodzie kosztorysanta,
 • prezentację ścieżki kariery w zawodzie kosztorysanta,
 • zdobycie zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu kosztorysowania zgodnie ze wzorem MEN.

 

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym. Uczestnik po skończonym kursie otrzymuje Zaświadczenie zgodne ze wzorcem Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Kurs trwa 4 dni, 30 godz. zegarowych i odbywa się w godzinach 8:30-16:00.

 

Głównym celem 4-dniowego kursu jest nauka sporządzania przedmiarów robót i zasad opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych przy efektywnym wykorzystaniu programu do kosztorysowania Norma Expert. Założeniem programowym szkolenia jest zapoznanie uczestników z warsztatem kosztorysanta i umożliwienie zdobycia wiedzy oraz umiejętności pozwalających na zatrudnienie w intratnym na rynku pracy zawodzie kosztorysanta.

 

ZAPRASZAMYProgram szkolenia


Nauka obsługi programu do kosztorysowania Norma Expert odbywa się podczas wykonywania ćwiczeń i przykładów kosztorysowych. Taka forma zajęć pozwala na szybkie przyswojenie nowej wiedzy, umiejętności kosztorysowania oraz utrwalenie poznanych funkcji programu.

 

I. Część teoretyczno-praktyczna - podstawy przedmiarowania i kosztorysowania:

1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania

 • Zamawiający publiczny
 • Zamawiający komercyjny

2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia

 • Dokumentacja projektowa / Projekt budowlany 2020
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Kody CPV

3. Przedmiar robót

 • Cel i zasady przedmiarowania
 • Elementy, układ i zawartość przedmiaru robót

4. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy

 • Robota tymczasowa
 • Praca towarzysząca
 • Systematyka i agregacja robót

5. Opracowanie przykładowych przedmiarów

6. Kosztorys robót

 • Metody kosztorysowania
 • Rodzaje kosztorysów
 • Elementy kosztorysu inwestorskiego
 • Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, kalkulacja własna
 • Źródła pozyskiwania informacji cenowych

7. Opracowanie przykładowych kosztorysów

Ćwiczenia:  opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów branżowych na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej

 

II. Część praktyczna - nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów:

1. Podstawowe informacje o programie - licencja, klucz, ustawienia

 • Wprowadzenie do programu Norma Expert
 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu, edycja widoku
 • Zarządzanie bazą katalogów nakładów czynników produkcji
 • Zakładanie nowego przedmiaru i kosztorysu

2. Przedmiar robót

 • Poziomy scalania robót – działy, elementy
 • Pozycje przedmiaru robót
 • Robota przyjęta z Katalogu
 • Opracowanie kalkulacji własnej robóty
 • Wyliczenia ilości robót, wyliczenie częściowe, przywołanie wyliczenia z innej pozycji

3. Kosztorys Inwestorski/ kosztorys ofertowy

 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Praca na bazie cenowej, cennikach i ustalanie stawki r-g
 • Cena jednostkowa roboty

4. Edycja nakładów RMS w kosztorysie dla interpolacji i ekstrapolacji

5. Praca na wielu kosztorysach

6. Sprawdzenie kosztorysu

7. Wydruki

8. Eksport i imprt kosztorysów, odczyt z PDF


Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY

Cena


Cena:       1 400,00 zł netto / 1 722,00 zł brutto

 

W przypadku większej liczby uczestników z jednej firmy lub instytucji cena zostanie ustalona indywidualnie.

 

Cena kursu obejmuje:

 • wykłady oraz prezentację multimedialną,
 • zajęcia obejmujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem programu Norma Expert,
 • materiały szkoleniowe, w tym prezentację w wersji pdf, tabele i teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne, rysunki na ćwiczenia,
 • imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
 • możliwość zakupu oprogramowania do kosztorysowania w promocyjnej cenie.


Informacja dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 

Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Oznacza to, że osoby zarejestrowane w PUP mogą starać się o dofinansowanie lub refundowanie szkolenia.

 

Istnieje również możliwość zorganizowania kursu z obsługi Norma Expert w formie szkolenia zamkniętego.

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Expert
wróć strzałka do góry