Polub nas na facebooku

Norma EXPERT

Program Norma EXPERT jest to najnowsza propozycja firmy Athenasoft. Podstawą programu Norma EXPERT jest nowoczesny interfejs z panelami zastępującymi stare okna dialogowe, wstęgą poleceń ułatwiającą dostęp do najważniejszych funkcji programu, kartami widoków pozwalającymi szybko przełączać się pomiędzy przedmiarem, kosztorysem czy wydrukami.

Ponadto, zwiększona szybkość edycji poprzez umożliwienie edycji danych bezpośrednio w kosztorysie bez konieczności wywoływania dodatkowych okien ułatwia pracę z programem. Wiele czynności, w tym dodawanie pozycji do kosztorysu, można wykonać myszką, dzięki technologii drag & drop (przeciągnij i upuść).

Najważniejsze funkcje programu:

 • Wygodne wprowadzanie pozycji do kosztorysu
 • Inteligentne autouzupełnianie
 • Szybsza edycja nakładów RMS
 • Filtry – nowoczesny sposób analizy kosztorysu
 • Wykresy – graficzna analiza wartości kosztorysowych
 • Gotowe szablony wydruków i zapis danych w różnych formatach
 • Import cenników i przedmiarów
 • Zarządzanie cennikami, katalogami, kartotekami
 • Katalogi własne - nowy edytor
 • Bezpośrednie pobieranie cen z Intercenbud - Ogólnopolskiej Bazy Cen w Budownictwie

Dział handlowy przyjmuje zamówienia pod nr telefonu 32 337 04 00, mailem: handlowy@samax.eu bądź osobiście w naszym biurze przy ul. Kościuszki 1c, pokój 205.


Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.7.400 (listopad 2016)
Program główny:

 1. Dodano możliwość usuwania danych zaznaczonych w oknie „Usuń z kosztorysu”.
 2. W głównym menu pojawiła się nowa opcja „Klonuj…” z możliwością wykonania kopii kosztorysu bez wybranych danych.
 3. Dodano listę ostatnio używanych katalogów w oknie „Wstawianie pozycji”.
 4. Wprowadzono mechanizm porównywania wybranych pozycji kosztorysowych.
 5. Umożliwiono rozliczanie czasu pracy rusztowań w pozycji uproszczonej.
 6. Dodano możliwość definiowania listy ulubionych katalogów.
 7. Przyspieszono wyświetlanie okien właściwości.
 8. Poprawiono obsługę zaawansowanego wyszukiwania na widokach.
 9. Dostosowano prezentację w wyskakujących oknach (pop-up) do zmian wielkości czcionki ustawionej w opcjach programu.
 10. Ujednolicono sygnalizację niepoprawnych wyrażeń w panelu właściwości na zakładce „Stałe kosztorysu”.
 11. Poprawiono odświeżanie selekcji w panelu nawigacyjnym przy nawigacji przyciskami „Poprzednia/Następna” w oknie właściwości pozycji.
 12. Zmieniono prezentację okna symboli wyświetlanego przy dolnej krawędzi ekranu.
 13. Poprawiono prezentację nazw nakładów dodanych do opisu pozycji w panelu nawigacyjnym.
 14. Dodano komunikat informujący o usunięciu szczegółowych wyliczeń obmiarów dodatkowych przy zapisie do formatów: ATH i XML.
 15. Poprawiono grupowanie opcji w oknie „Opcje szukania cen”.
 16. W panelu nawigacyjnym dodano kropkę w formacie numeracji pozycji.
 17. Rozbudowano obsługę stałych wczytywanych ze wstawianego kosztorysu.
 18. Usunięto podwójne przeliczanie normy nakładu po zmianie jednostki miary.
 19. Zlikwidowano zbędne blokowanie plików kosztorysów do edycji przez mechanizm kontroli dostępu.
 20. Ustawiono minimalne rozmiary dla okien, które przy nadmiernym zmniejszeniu stawały się nieczytelne.
 21. Zablokowano możliwość dokonywania zmian w kosztorysie poprzez edycję formularza kalkulacji po włączeniu blokady modyfikacji kosztorysu.
 22. Na wstążce poleceń wprowadzono zmiany mające na celu poprawę czytelności przy minimalnych rozmiarach okna głównego lub przy zwiększonej czcionce programu.
 23. Zablokowano możliwość wyciągania kosztorysu z okna głównego programu.
 24. Poprawiono prezentację w panelu właściwości pozycji uproszczonej na zakładce „Ceny” przy skalowaniu tekstów innym niż 100%.
 25. Dodano symbol waluty w wierszu „Koszty zakupu” przy edycji ceny jednostkowej nakładu.

 Przedmiary:

 • Poprawiono zachowanie w pliku atrybutu grafik „Włącz do kosztorysu”.
 • Zablokowano możliwość przypisania kategorii dla wierszy z grafiką w kosztorysie i w działach.
 • Ujednolicono prezentację między wartością obmiaru i komentarzem na widoku „Przedmiar/Obmiar”.
 • Do opcji właściwości grafiki dodano edycję przesunięcia względem lewej krawędzi kolumny „Opis i wyliczenia”.

 Import/eksport kosztorysów:

 • Rozbudowano import skanów PDF o możliwość wczytywania plików zawierających obrazy i teksty.
 • Wprowadzono poprawki do importera kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 • Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.

 Wydruki:

 • Poprawiono prezentację nieaktywnych elementów na wydrukach z rejestracją zmian.
 • Rozwiązano problem związany z wydrukiem szczegółowych podsumowań nieaktywnych działów w trybie rejestracji zmian.
 • Zmieniono prezentację spisu treści - dodano wcięcia dla działów.
 • Z wydruku „Zestawienie pozycji kosztorysu” usunięto zbędne teksty „Uproszczona” i „Scalona” prezentowane w kolumnie „Podstawa”.
 • Zmieniono prezentację parametrów wydruku w oknie „Drukuj” przy skalowaniu tekstów innym niż 100%.
 • Poprawiono wydruk krawędzi tabeli przy grafice wstawionej do wiersza kosztorysu.

 Menedżery - katalogów, kartotek i baz cenowych:

 • Rozwiązano problem związany z obsługą modyfikacji w KNNR 1 0202-09 i 10.
 • Dodano nowe okno „Edycja danych nakładu” w menedżerze katalogów.
 • Usprawniono dodawanie nakładów do katalogów własnych.
 • Dodano weryfikację poprawności formatu indeksów w klasyfikacji ETO i KMB podczas edycji danych.
 • Poprawiono edycję kursów walut w menedżerze kartotek.
 • Poprawiono prezentację w oknie „Cenniki” oraz „Edytor szablonów cenników CSV” przy skalowaniu tekstów innym niż 100%.

 Import cenników:

 • Zaktualizowano import cennika "Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych" (BISTYP).
 • Dodano automatyczne rozpoznanie cennika na płycie „Zestaw biuletynów cen robót – BCR” (SEKOCENBUD).

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNNR 11 0708-0709 - poprawa numeracji kolumn.
 • KNNR-W 10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • TZKNBK VIII 03 86-93 - poprawiono brak MP i normy sprzętu.
 • KNR 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 9-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNNR 10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 13-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-02 - poprawa opisów przy modyfikacjach z tablicy 9907.

Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.7.300 (sierpień 2016)

Program główny:

 1. Dodano opcję zapamiętywania listy używanych w kosztorysie uzasadnień dla współczynników norm.
 2. Nowa opcja sprawdzania kosztorysu – „Kz liczone niestandardowo”.
 3. Dodano polecenie „Wstaw symbol” (dostępne w trybie edycji opisów) - umożliwia wstawianie znaków specjalnych.
 4. Rozbudowano możliwości wyszukiwania tekstów na widokach.
 5. W oknie i panelu właściwości pozycji „Czas pracy rusztowań” dodano opcję umożliwiającą prezentację obmiarów pozycji powiązanych z rusztowaniem.
 6. Do "Opcji szukania cen" dodano parametry związane z walutą wyceny. Dzięki temu można uzyskać właściwe opcje wyceny nakładów na podstawie cennika zawierającego rekordy w innej walucie niż waluta kosztorysu.
 7. W oknie „Znalezione kosztorysy”, które jest wyświetlane po wyszukiwaniu wywołanym z poziomu okna „Otwórz kosztorys” dodano przycisk „Otwórz lokalizację”.
 8. W oknie i panelu właściwości pozycji dodano przycisk pozwalający wyświetlić informacje o katalogu, z którego pochodzi pozycja.
 9. Umożliwiono włączenie paska automatycznego filtra w oknie wstawiania pozycji.
 10. Dodano możliwość zastąpienia odwołań do dezaktywowanych pozycji wyrażeniem.
 11. Rozbudowano mechanizm ochrony „Dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie” o możliwość zmiany narzutów.
 12. Usprawniono obsługę okna „Dodanie pozycji do katalogu własnego”.
 13. Poprawiono wyświetlanie okna „Wspólny Słownik Zamówień (CPV)” wywołanego przy dolnej krawędzi okna głównego programu.
 14. Usprawniono definiowanie wariantów w panelu właściwości.
 15. W oknie edycji strony tytułowej poprawiono prezentację kalendarza.
 16. Dodano rozwijaną listę z ostatnio użytymi uzasadnieniami krotności w oknie i panelu właściwości pozycji.
 17. Przywrócono prezentację jednostek miar przy przeglądaniu cenników RMS w oknie wstawiania pozycji.
 18. Poprawiono położenie kursora po wstawieniu danych z edytorów wywoływanych z menu podręcznego.
 19. Usunięto niepotrzebną prezentację kosztów jednostkowych dla pozycji pracy rusztowań i pozycji transportu.
 20. Poprawiono prezentację opisów cenników CJP w oknie wstawiania pozycji.
 21. Do słowników sprawdzających pisownie zostały dodane znaki specjalne.
 22. Poprawiono uwzględnianie w kosztorysie przeliczników zapisanych po zmianie jednostki miary nakładu.
 23. Zmieniono położenie okienek do ustawiania danych pozycji wczytywanych z katalogów – będą pokazywane na tle okna „Wstawianie pozycji”.
 24. Poprawiono edycję ceny w oknie właściwości nakładu (nie można było zmienić ceny, gdy dany nakład występował tylko w jednej pozycji).
 25. Poprawiono odświeżanie danych w panelu właściwości po wczytaniu kosztorysu.
 26. Dodano kolumnę „Krotność” na karcie „Pozycje”.
 27. Poprawiono wyświetlanie edytorów z kalkulatorem dla czcionki innej niż 100%.

 Przedmiary:

 • Poprawiono kopiowanie komentarzy obmiarów.
 • Usunięto problem związany z prezentacją na karcie „Przedmiar/Obmiar” i „Kosztorys”, który mógł wystąpić po edycji danych bezpośrednio na widoku.
 • Poprawiono obsługę „odnośników” wyświetlanych w panelu właściwości na zakładce „Stałe kosztorysu” w kosztorysach z ręczną numeracją.

 Narzuty:

 • Dodano polecenie umożliwiające usuwanie indywidualnych narzutów działów i pozycji.
 • Poprawiono wstawianie stawek narzutów dla działów i pozycji z okna "Wczytaj wskaźniki narzutów cenników”.
 • Dodano możliwość wstawiania narzutów procentowych dla całego kosztorysu.

 Wydruki:

 • Dodano możliwość umieszczania grafik na wydruku kosztorysu ofertowego.
 • Poprawiono prezentację początkowej wartości „Ogółem” kosztorysu na wydruku strony tytułowej z rejestracją zmian.
 • Dodano kolumnę „Krotność” do szablonu „Zestawienie pozycji”.
 • Poprawiono rozmieszczanie grafiki i tekstu w oknie „Menedżer znakowań stron wydruku”.
 • Usunięto problem związany z wydrukiem strony tytułowej na dwóch kartkach.
 • Zmieniono obsługę opcji „Drukuj stawki VAT” dostępnej przy wydruku strony tytułowej. Można z niej skorzystać nawet po wyłączeniu opcji „Narzuty kosztorysu”.

 Menedżer: katalogów, baz cenowych, kartotek

 • Umożliwiono dodawanie do własnych zestawów katalogów tylko wybranych rozdziałów i tablic.
 • Dodano dwa układy domyślne prezentacji okna menadżera katalogów (Edycja/Przeglądanie).
 • Ujednolicono obsługę sterowania panelami w menedżerach.
 • W menedżerach katalogów, cenników i kartotek dodano wiersz automatycznego filtra.
 • Zmieniono czcionkę aktywnego elementu w prawym panelu na karcie „Wydruki”, w menedżerze cenników oraz w menedżerze katalogów. Przy niektórych trybach prezentacji („skórkach”) opisy były nieczytelne.
 • Poprawiono edycję kursów walut w oknie „Kartoteki”.

 Import cenników:

 • Poprawiono rozpoznanie płyty cennika „Zestaw biuletynów cen robót scalonych BCA, BCD, BCP”.

 Import/eksport kosztorysów:

 • Wprowadzono poprawki do importera przedmiarów i kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 • Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.

 Nowe katalogi:

 • KNR 9-29Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2015]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR C-1 i C-2 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • TZKNBK I do XXIV - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-01 0228 - poprawiono kategorie gruntu.
 • KNR-W 2-01 0227-0229 - poprawiono brak tytułu pytania przy modyfikacjach.
 • KNNR-W 9 1103 - zamieniono powielone pozycje na kolejny poziom zagłębienia.
 • KNR AT-37 0202 - poprawiono materiały i normy.
 • KNR 9-08 0103 - poprawiono materiały i normy.
 • KNR 9-18 - dodano modyfikacje ze względu na umocnienie wykopów i głębokość.
 • 2-02 1807 - poprawiono zmianę tytułu pozycji przy modyfikacjach.
 • KNR AT-40 0416 - poprawiono j.m. zaprawy cementowej na [dm3].


Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.7.200 (maj 2016)

Program główny:

 1. Umożliwiono wyszukiwanie kosztorysów wg fragmentu nazwy pliku.
 2. Rozszerzono sprawdzanie kosztorysu o kontrolę zmienionych stawek narzutów na poziomie działów i pozycji.
 3. Dodano możliwość wprowadzenia uzasadnienia dla krotności pozycji.
 4. Nowa opcja programu „Przejdź do ostatnio odwiedzanego miejsca”.
 5. Zoptymalizowano obsługę oraz rozbudowano możliwości filtrowania i grupowania wyników wyszukiwania w oknie „Wstawianie pozycji”.
 6. Dodano kolumnę „Podstawa” do karty „Rachunek ilościowy” w module „Wykonanie robót”.
 7. W oknie edycji strony tytułowej zwiększono rozmiary pól informacyjnych: „Poziom cen”, „Cenniki” i „Data”.
 8. Poprawiono lokalizację przycisków po zmianie wielkości okna „Edycja cech”.
 9. Zmieniono prezentację mnożników obmiarów w oknie wspólnych właściwości zaznaczonych pozycji – nie będą wyświetlane mnożniki z pozycji kalkulacji kosztów.
 10. Poprawiono mechanizm „Ochrona – dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie”. Zablokowano możliwość korekty obmiaru w oknie „Edycja danych wiersza obmiaru”.
 11. Zmieniono prezentację wartości zerowych na karcie „Pozycje” i „Nakłady” – będą wyróżnione czerwonym kolorem.
 12. Zoptymalizowano rozmieszczenie opcji na zakładce „Opcje użytkownika” w oknie „Opcje programu”.
 13. Uzupełniono opisy katalogów o dane wydawcy w oknie „Wstawianie pozycji”.
 14. Zmieniono prezentację szczegółów pozycji wyświetlanych w oknie „Wstawianie pozycji”.
 15. Poprawiono obsługę programu przy pracy na dwóch kosztorysach sąsiadujących pionowo lub poziomo.
 16. Dodano zapamiętywanie położenia okna „Wstawianie pozycji” przy pracy na dwóch monitorach.
 17. Usprawniono obsługę zakładki „Opcje widoków” w oknie „Opcje programu”.
 18. Zmieniono domyślne ustawienia w oknie „Wybór nakładu” i panelu „KNR > Szukanie” – przy większej ilości wyników będzie wyświetlany wiersz automatycznego filtrowania.
 19. Na karcie „Przedmiar/Obmiar” i „Kosztorys” poprawiono selekcję aktywnych elementów widoku w drzewie działów w panelu nawigacyjnym.
 20. Poprawiono prezentację danych na karcie „Obmiar/Przedmiar” i „Kosztorys” - po minimalizacji okna aplikacji do paska i przywróceniu na ekran mogła wystąpić niezgodność między pokazanymi danymi a faktyczną zawartością kosztorysu.
 21. Dodano możliwość wprowadzania wyrażeń w polu „Krotność”.
 22. Wprowadzono szereg usprawnień w obsłudze kart: „Pozycje” i „Nakłady” po podziale okna na dwie części.
 23. Poprawiono prezentację parametrów techniczno-ekonomicznych zdefiniowane w poddziałach na widokach: „Tabela elementów scalonych” i „Tabela wartości elementów scalonych”.
 24. Usunięto ograniczanie związane z prezentacją pełnej listy wyszukanych pozycji w oknie „Wstawianie pozycji”.

Przedmiary:

 • Umożliwiono zapis wyrażeń obmiaru usuwanej pozycji w obliczeniach pomocniczych kosztorysu.
 • Dodano przeliczanie nieaktywnych wierszy obmiaru w pozycjach.
 • Poprawiono zapis kosztorysu z opcją „Usuń elementy nieaktywne i warianty”.

 Narzuty:

 • Dodano możliwość edycji narzutów w oknach dialogowych.
 • Dodano kolumnę „Gdzie ustawiono” na karcie „Narzuty” dla grup: „Koszty zakupu materiałów”, „Narzuty kwotowe” i „VAT”.
 • Poprawiono prezentację długich opisów pozycji (z nazwami nakładów) na widoku „Narzuty”.
 • Poprawiono prezentację rejestracji zmian w narzutach z wieloma stawkami.
 • Wprowadzono szereg usprawnień w prezentacji i edycji narzutów na karcie „Narzuty”.
 • Zmieniono prezentację w kolumnie „Gdzie ustawiono” w przypadku narzutów korygowanych lub dodawanych na poziomie działów i pozycji.

 Wydruki:

 • Nowe okno wydruku widoku.
 • Poprawiono prezentację obramowań na stronie tytułowej.
 • Ulepszono prezentację zawartości okien: „Menedżer znakowań stron wydruku” i „Drukuj”, po zwiększeniu rozmiaru czcionki do 125%.
 • Usunięto problem związany z wczytywaniem plików z polskimi znakami do edytorów charakterystyki obiektów i klauzuli o uzgodnieniu kosztorysu.

 Import cenników:

 • Dodano import cennika „Ceny jednostkowe robót (Intercenbud)” zapisanego w nowym formacie „*.athcjp”.
 • Poprawiono rozpoznanie płyty i import cenników Biuletynu cen robót BCA, BCD, BCP (SEKOCENBUD).

 Menedżer kartotek:

 • Usunięto problem związany ze zmianą kursów walut w menedżerze kartotek.

 Import/eksport kosztorysów:

 • Dodano możliwość wczytywania plików ATH3 z aplikacji on-line Ekoszt.
 • Umożliwiono wczytywanie kosztorysów złożonych ze składowymi z programu Zuzia.
 • Usprawnienia w imporcie wydruków zapisanych w formacie PDF.

 Nowe katalogi:

 • KNR AT-37Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji oraz w gruncie [ATHENASOFT wyd. I 2016]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 9-10 do 9-16 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 0-31 03 - dodano interpolacje w zależności od rozstawu rur.
 • KNKRB 1 do KNKRB 6 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 9-11 0101 - wprowadzono zmianę opisu przy wyborze wariantu.
 • KNR AT-99 01 - zaktualizowano rozdział, dodano nowe kotwy.
 • KNP ZREW 02 do 12 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR K-01 do K-05 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.


Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.7.100 (luty 2016)

Program główny:

 1. Zadania kosztorysu - umożliwiono dodawanie notatek do: kosztorysu, działu, pozycji, RMS oraz wiersza obmiaru.
 2. Wprowadzono mechanizm pozwalający zamieniać podstawy wyceny w plikach innych programów na format Normy.
 3. Dodano opcję zapamiętywania listy ostatnio używanych komentarzy obmiarów pozycji wprowadzanych w kolumnie „Podstawa”.
 4. W panelu właściwości na zakładce „Lista wariantów” dodano graficzną prezentację zdefiniowanych wariantów.
 5. Umożliwiono przesuwanie okna „Sprawdzanie” z listą wykrytych przy wczytywaniu kosztorysu nieprawidłowości w obmiarach.
 6. Poprawiono edycję obmiarów złożonych z wyrażeń w panelu właściwości na zakładce „Właściwości aktywnego elementu”.
 7. Dodano nowe okna: „Opcje prezentacji widoku” i „Opcje kosztorysu”.
 8. Poprawiono przypisywanie pozycji scalonej do pozycji czasu pracy rusztowań.
 9. W oknie „Właściwości materiałów” wywołanym na karcie „Nakłady” poprawiono odświeżanie stawki po zmianie grupy Kz.
 10. Uszczegółowiono komunikat wyświetlany przy nakładach ze zmienioną jednostką miary po włączeniu filtru „Błędne RMSO”.
 11. W oknie „Wstawianie pozycji” zoptymalizowano czas wyszukiwania w cennikach.
 12. Przy wczytywaniu danych z katalogów poprawiono prezentację okien wyboru.
 13. Zoptymalizowano pracę w oknie „Wybór nakładu” po wyświetleniu bardzo długiej listy wyników.
 14. W kolumnie „Podstawa” zmieniono prezentację komentarzy pozycji - będą wyróżnione czerwonym kolorem.

 Narzuty:

 • Poprawiono wliczanie kosztów zakupu przy nietypowej definicji narzutów – w przypadku liczenia Z i Kp również od materiałów.
 • Zoptymalizowano zarządzanie sposobem liczenia narzutów dla typowych ustawień narzutów.

 Import cenników:

 • Umożliwiono import cennika „Zestaw Biuletynów zagregowanych (BCO, BCM)” z plików w formacie MDB.

Importy/eksporty:

 1. Usprawnienia w imporcie zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF.
 2. Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF, np. wczytywanie nakładów do pozycji z podstawą TZKNBK.
 3. Zaktualizowano importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2 by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
 4. Poprawki w imporcie kosztorysów w formacie programu Rodos.

 Wydruki:

 • Na karcie „Wydruki” dodano zakładkę „Eksportuj” umożliwiającą zapis wydruku do pliku w wybranym formacie.
 • Z edytora szablonów wydruków została usunięta nieobsługiwana opcja wyrównania „do kropki”.
 • Poprawiono działanie opcji wydruku „Drukuj strony: Parzyste/Nieparzyste”.
 • Dodano nowe okno „Drukuj”.

 Nowe katalogi:

 • KNR AT-35Okablowanie strukturalne w technologii firmy CobiNet [ATHENASOFT wyd. I 2016]
 • KNR AT-36Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking [ATHENASOFT wyd. I 2016]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 13-05 do 13-26 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNP 05 do KNP 18 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 9-03 do 9-07 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 4-02 0520 - usunięto zbędną modyfikację - użycie materiałów z odzysku.
 • KNNR 2 14 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
 • KSNR 2 13 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
 • KNR 2-13 0703-05 - poprawiono normę R (błąd w druku).
 • ZKNR C1 i C2 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.


Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.6.400 (listopad 2015)

Program główny:

 1. Dodano możliwość prezentacji rejestracji zmian w panelu nawigacyjnym.
 2. Wprowadzono mechanizm dodawania wyszczególnienia robót do opisu pozycji.
 3. W opcjach programu dodano możliwość ustawienia separatorów: dziesiętnego i tysięcy.
 4. Umożliwiono częściowe rozliczanie obmiaru pozycji przy wyliczaniu czasu pracy rusztowań.
 5. Poprawiono zapisywanie ustawień użytkownika w opcjach kosztorysu.
 6. Wydłużono czas wyświetlania podpowiedzi w programie.
 7. W opcjach programu na zakładce „Opcje kosztorysu” dodano przycisk umożliwiający wczytanie ustawień domyślnych.
 8. Zmieniono kolejność kolumn na zakładce „Sporządził/Sprawdził” w oknie edycji strony tytułowej.
 9. Usunięto problem mogący powodować znikanie opisów opcji na stronie startowej.
 10. Poprawiono wyliczanie połączonej robocizny w katalogach KNR 11-01, KNR 13-05, KNR 13-09 i KNR 13-10.
 11. W oknie „Wybór ceny nakładu” poprawiono obsługę opcji „Idź do…".
 12. Przywrócono wyświetlanie podręcznego menu dla wiersza kosztorysu.
 13. Ujednolicono prezentację ostrzeżeń na widokach.
 14. Poprawiono kopiowanie danych z kosztorysu do schowka.
 15. Rozwiązano problem związany z odświeżaniem danych na widoku kosztorysu, który mógł wystąpić po przeniesieniu pozycji do innego działu.
 16. Dodano analizę kosztów zakupu przy wczytywaniu kosztorysu.
 17. Na karcie „Pozycje” dodano kolumnę „Data ceny” w której będą prezentowane daty wyceny pozycji uproszczonych.
 18. Zoptymalizowano obsługę edytorów dostępnych na widokach umożliwiających zmianę danych w kolumnach: „j.m.”, „Waluta”, „Kod wg CPV”, „Nr spec. techn.”, „Dostawca” i „Grupa Kz”.
 19. Dodano możliwości zmiany współczynnika norm nakładu w panelu właściwości.
 20. Umożliwiono skalowanie wykresów.
 21. Poprawiono wyświetlanie szczegółowych informacji aktywnej pozycji cennika CJP w oknie „Wstawanie pozycji”.
 22. W oknie „Wstawianie pozycji zoptymalizowano czas wyszukiwania w cennikach RMS i CJP”.
 23. Poprawiono prezentację danych po włączeniu opcji „Widok skrócony”.
 24. Umożliwiono prezentację pełnych nazw województw przy wycenie.
 25. Poprawiono wycenę pozycji uproszczonych na podstawie cenników CJP.

 Przedmiary:

 1. Poprawiono edycję parametrów techniczno-ekonomicznych w działach.
 2. Dodano komunikat informujący o usunięciu obliczeń pomocniczych kosztorysu wykorzystywanych w pliku.
 3. Poprawiono wstawiane wzorów z zakładki „Definicje i wzory” panelu właściwości do wierszy obmiarowych.
 4. Poprawiono kopiowanie do innego kosztorysu wierszy obmiarowych zawierających odwołania do innych pozycji.

 Narzuty:

 1. Poprawiono wczytywanie wskaźników narzutów do działów.
 2. Dodano prezentację podatku VAT na poziomie działu i pozycji - po ustawieniu opcji „VAT liczony: W działach lub W pozycjach” w oknie „Opcje liczenia narzutów”.
 3. Poprawiono przenoszenie narzutów działów i pozycji przy kopiowaniu elementów kosztorysu przez schowek.
 4. Poprawiono import wskaźników narzutów na systemie MS Windows 10.

 Import/eksport:

 • Usprawniono import zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF. Nowy interfejs użytkownika, nowa, ulepszona funkcjonalność.
 • Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

 Wydruki:

 1. W opcjach wspólnych wydruków dodano opcje formatowania składników opisów pozycji.
 2. W przypadku wyceny kosztorysu na podstawie cenników RMS i CJP na stronie tytułowej będą prezentowane dwa poziomy cenowe.
 3. Do opcji wspólnych wydruków w grupie „Formatowanie składników opisu pozycji” dodano opcję „Nazwy RMSO kursywą”.
 4. Umożliwiono wydruk pustych wierszy wprowadzonych do przedmiaru.
 5. Usunięto kolumnę „Udział %" z domyślnych szablonów kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu uproszczonego.
 6. Dodano mechanizm informujący o nowych wersjach szablonów strony tytułowej.
 7. Poprawiono prezentację sum częściowych i obliczeń pomocniczych na wydruku przedmiaru/obmiaru wywołanym z poziomu menu „Drukuj widok”.
 8. Na wydrukach zestawień materiałów zmieniono nagłówek kolumny „Transport” na „Kz”.
 9. Dodano kolumnę „Wsp. norm” do szablonów wydruków zestawień RMSO.
 10. Umożliwiono wydruk wyszczególnień robót dodanych do opisów pozycji.
 11. Z podsumowania kosztorysu ofertowego i uproszczonego będzie usuwany pusty wiersz „Narzuty kosztorysu”.
 12. Poprawiono obsługę opcji umożliwiającej wydruk bez kwot – nie był usuwany wiersz „Słownie:” z podsumowań oraz wartości materiałów pomocniczych.
 13. Rozwiązano problem związany z prezentacją pustych stron na podglądzie wydruków.
 14. Poprawiono eksport wydruków do formatów programu MS Excel.

 Nowe katalogi:

 • KNR AT-99Roboty budowlane różne; Rozdział 02 Tynki i wylewki perlitowe [ATHENASOFT wyd. I 2015]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNZ-14 i KNZ-15 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-17 0155 - poprawiono w materiałach uszczelki na kołowe.
 • KNNR(W) 2 - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych.
 • KNR 2-11 0926, 0927 - uzupełniono tablice o większe szerokości cieków (na podstawie KNK 2-11).
 • KNR 0-36 do 0-38 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 9-08 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 9-27 do 9-28 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • ZN-97 TP S.A.-039 i 040 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • ZN-97 TP S.A.-039 0104-16 - poprawiono średnicę rur na 125 mm (błąd w druku).
 • ZN-97 TP S.A.-040 0101 do 0103 - uzupełniono opis pozycji o kategorie gruntu.
 • KNR 2-02 15 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
 • KNR(W) 2-02 15 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.


Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.6.300 (sierpień 2015)

Program główny:

 1. Wprowadzono opcję programu pozwalającą zwiększyć wielkość czcionki wykorzystywanej w interfejsie.
 2. Dodano opcję programu, która umożliwia uruchamianie kosztorysów w jednej instancji programu.
 3. Usunięto zbędną kolumnę „Cena”, która wyświetlana była przy przeglądaniu katalogów norm w oknie „Wstawianie pozycji”.
 4. Dodano możliwość cofania operacji w oknie „Wybór ceny nakładu”.
 5. Poprawiono prezentację danych na widoku skróconym w trybie rejestracji zmian.
 6. Do zakładki „Widok” wstążki poleceń dodano ikonę wywołującą opcje prezentacji widoku.
 7. Poprawiono obsługę filtru „Błędne RMSO” w połączonych pozycjach.
 8. Dodano skrót wywołujący słownik kodów CPV w dodatkowych opcjach zakładki „Zasoby” wstążki poleceń.
 9. Przywrócono możliwość wyliczania średniej ceny podczas wyceny w kosztorysie.
 10. W oknie „Odwołania do usuwanej pozycji” dodano listę pozycji, w których obmiar może ulec zmianie.
 11. Wprowadzono szereg usprawnień w prezentacji okien programu po zmianie wielkości czcionki systemowej.
 12. Dodano możliwość ustawienia separatorów liczb w opcjach programu.
 13. W opcjach kosztorysu umożliwiono przywrócenie domyślnych ustawień programu.
 14. W panelu właściwości na zakładce „Obliczenia pomocnicze” poprawiono prezentację danych w kolumnie „Odwołania”.
 15. Przywrócono możliwość wstawiania znaków <> w opisie pozycji.
 16. Przy wycenie kosztorysu będą pomijane nakłady z pozycji z zaznaczoną opcją „Ceny RMS zablokowane”.
 17. W oknie „Zapisz kosztorys” dodano opcję umożliwiającą zapis tylko aktywnych elementów kosztorysu.
 18. Poprawiono prezentację danych w podsumowaniach pozycji.
 19. Wprowadzano automatyczny wybór wariantów w takich samych pozycjach przy sprawdzaniu kosztorysu i wstawianiu pozycji.
 20. Przeniesiono przycisk „RMSO/Wszystkie” ze wstążki poleceń do dodatkowych opcji zakładki „Widok”.
 21. Poprawiono pobieranie poziomu cen z pozycji wstawianych z cenników CJP na stronę tytułową.
 22. Rozbudowano mechanizmy sprawdzania i przywracania nakładów w połączonych pozycjach.
 23. Ujednolicono obsługę edytorów umożliwiających zmianę danych na widokach bez konieczności wywoływania okien właściwości.

Przedmiary:

 1. Poprawiono wstawianie obliczeń pomocniczych i wzorów z panelu właściwości do przedmiaru/obmiaru.
 2. Przy definiowaniu odwołań do obmiarów innych pozycji dodano link umożliwiający nawigację do elementów źródłowych.
 3. Poprawiono wyświetlanie danych w wierszach obmiarowych po użyciu nietypowych nawiasów do prezentacji komentarzy.
 4. Usprawniono usuwanie sum częściowych i obliczeń pomocniczych.
 5. Poprawiono prezentację kategorii przypisanych do wierszy obmiarowych w trybie rejestracji zmian.

Nakłady:

 1. Dodano możliwość wprowadzania współczynnika norm na poziomie pojedynczego nakładu.
 2. Poprawiono odświeżanie danych w szczegółowych zestawieniach nakładów.
 3. Zmieniono opis kolumny „Transport” na „Kz” na widokach z zestawieniami materiałów.
 4. Poprawiono obsługę wiersza automatycznego filtra na karcie „Pozycje” i „Nakłady”.

Narzuty:

 • Zablokowano możliwość definiowania podatku VAT w pozycjach kalkulacji kosztów (składowych pozycji scalonych).
 • Poprawiono wczytywanie wskaźników narzutów do kosztorysu.
 • Zmieniono obsługę skrótu klawiszowego „F12”. Po jego użyciu wyświetlana będzie karta widoku „Narzuty”.

Wydruki:

 1. Umożliwiono wydruk na stronie tytułowej stawek procentowych „Kz” doliczanych do cen jednostkowych.
 2. Dodano opcję wydruku kosztorysu ofertowego „Wiersze w kolumnie Opis”. Umożliwia ona wydruk wszystkich wierszy obmiarowych pod opisem pozycji.
 3. Umożliwiono wydruk kategorii pozycji oraz wierszy obmiarowych.
 4. Na stronie tytułowej nie będą drukowane hasła danych strony, które nie zawierają żadnych informacji.
 5. Poprawiono prezentację danych z pola „Znacznik” na wydruku kosztorysu FIDIC.
 6. Przywrócono drukowanie linii przed podsumowaniami sum częściowych i obliczeń pomocniczych na wydruku przedmiaru.
 7. Poprawiono wydruk kosztorysu z pełnymi wyrażeniami obmiarów w przypadku pozycji zawierających tylko jeden wiersz obmiarowy.
 8. Na wydruku formy uproszczonej kosztorysu inwestorskiego poprawiono obsługę opcji sterującej prezentacją podsumowań w działach.
 9. Poprawiono prezentację poziomów cen z kosztorysu na stronie tytułowej.

Import/eksport:

 • Dodano możliwość importu Cennika SEKOCENBUD RMS-MAX z pliku „*.mdb”.
 • Zaktualizowano importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2, tak by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
 • Usprawnienia w imporcie zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF. Nowy interfejs użytkownika, nowa, ulepszona funkcjonalność.
 • Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

Nowe katalogi:

 • KNR 9-28Ocieplenia ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2014]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR DC-03 - poprawiono literówki występujące w druku katalogu.
 • KNR-W 2-18 01-04 - zmodyfikowano lub usunięto komentarze odnośnie korekty norm.
 • KNR 13-01 do KNR 13-04 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-02 11 - poprawiono powielanie S przy wywołaniu kilku modyfikacji (zmieniono kolejność modyfikacji).
 • KNR 0-32 - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych.
 • KNR 0-21 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 0-30 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 13-06 do KNR 13-19 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 0-32 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 0-15II - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR-W 2-02 11 - poprawiono powielanie S przy wywołaniu kilku modyfikacji (zmieniono kolejność modyfikacji).

Norma EXPERT - zmiany w wersji 5.6.100 (luty 2015)

Program główny:

 1. Nowość- import zeskanowanych wydruków przedmiarów i kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 2. Dodano polecenie pozwalające, w zaznaczonych pozycjach, zastąpić wyliczenia obmiarów ich wartością końcową.
 3. Wprowadzono funkcję umożliwiającą sprawdzanie wybranych pozycji.
 4. W widoku „Kosztorys - Nakłady” dodano możliwość wyświetlania podsumowań pozycji. W oknie „Opcje prezentacji widoku” dostępne są nowe parametry pozwalające ustawić optymalną prezentację.
 5. Zoptymalizowano szybkość wyceny kosztorysu przy domyślnych ustawieniach opcji poziomu cen „Szukaj tylko w wybranym poziomie”. Generowana będzie nowa baza zawierająca tylko najnowsze kwartały zainstalowanych cenników, dzięki temu szybkość wyceny powinna poprawić się dwukrotnie.
 6. Usprawniono mechanizm zarządzania układami kolumn w widokach programu.
 7. Poprawiono mechanizm wyszukiwania tekstu w widokach programu, w wierszu opisu kosztorysu.
 8. Przy sprawdzaniu kosztorysu będzie uwzględniany dobór nakładów z pozycji wstawianych z katalogów KNR (w przypadku sprawdzania samych norm, zmiany w normach takich nakładów mogły nie być sygnalizowane).
 9. Przywrócono wyszukiwanie „Wewnątrz” cenników CJP w oknie wstawiania pozycji.
 10. Usprawniono zapis kosztorysu po odzyskaniu kopii awaryjnej.
 11. Zablokowano możliwość wklejania ze schowka nakładów na widoku „Przedmiar/Obmiar”.
 12. W oknie „Wybór cennika” poprawiono wybór poziomu cen po zaznaczeniu opcji „W przedziale od:”.

 Nakłady:

 • W oknie "Dopasowanie cen nakładów" dodano możliwość dopasowania do wpisanej wartości kosztów bezpośrednich zaznaczonych RMS lub do wartości aktywnego działu.
 • Rozbudowano mechanizm usuwania nakładów na karcie „Nakłady”. W zależności od zaznaczonego elementu w panelu nawigacyjnym, można usunąć aktywny nakład ze wszystkich pozycji w dziale lub całym kosztorysie.
 • Usprawniono obsługę zmiany waluty na karcie „Nakłady”.
 • Poprawiono odświeżanie danych po zmianie dostawcy kilku nakładów w panelu właściwości.

 Wydruki:

 • Z szablonu wydruku „Tabela Wartości Elementów Scalonych” zostały usunięte zbędne kolumny.
 • Poprawiono sortowanie w kolumnie „Wartość” na wydruku „Zestawienia pozycji”.
 • Przywrócono prezentację wartości w kolumnie „Ilość” na wydruku kosztorysu uproszczonego.
 • Zmieniono prezentację wartości w podsumowaniach pozycji na wydruku szczegółowym kosztorysu inwestorskiego.

 Zestawienia:

 • Poprawiono domyślne ustawienia kolumn przy przełączaniu opcji „Tabeli elementów scalonych”.
 • Dodano obsługę widoku skróconego na karcie „Zestawienia”.

 Nowe katalogi:

 • KNR 9-27Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2014]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR AT-43 0106, 0110, 0201, 0203, 0209 - poprawiono wybór płyt w pozycjach z użyciem płyt 4PRO.
 • KNR 9-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • TZKNBK I - TZKNBK-XVIm - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-02 04 - poprawiono dane do interpolacji.
 • KNR-W 4-02 0214 - poprawiono dane do interpolacji.
 • KNR 9-08 0104 - poprawiono j.m. na szt.
 • KNR AT-10 0108 - poprawiono normy R.
 • KNR BC-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR AT-46 - poprawiono tablicę 0110.
 • KNR-W 4-02 - uszczegółowiono materiały ze względu na średnice.Norma EXPERT - zmiany w najnowszej wersji 5.5.400 (sierpień 2014)

Program główny:

 1. Wprowadzono możliwość zmiany ceny jednostkowej w opcjach wspólnych zaznaczonych pozycji.
 2. Dodano opcję „Lista działów” na pasku stanu umożliwiającą nawigację po działach kosztorysu.
 3. Zmodyfikowano wycenę kosztorysu na podstawie cenników CJP – prezentowane będą wariantowe ceny pozycji.
 4. Rozbudowano funkcjonalność przywracania nakładów RMSO z katalogów.
 5. Zmieniono prezentację uzupełnień w numeracji pozycji z „primów” na „odnośniki liczbowe”. Zmiana będzie widoczna po wprowadzeniu trzeciego odwołania do tej samej pozycji.
 6. Dodano możliwość zmiany krotności w opcjach wspólnych zaznaczonych pozycji.
 7. Zmieniono domyślne ustawienia wyszukiwania w oknie „Wybór nakładu” na „Szukaj w cennikach: kosztorysu”.
 8. Poprawiono usuwanie daty na stronie tytułowej.
 9. Przywrócono możliwość zmiany cen na karcie „Kosztorys” w pozycjach z aktywną opcją „Zablokowane ceny RMS”.
 10. Umożliwiono przypisywanie stawki robocizny z cennika do kosztorysu w opcjach programu.
 11. Zmodyfikowano mechanizm rozliczania pozycji kalkulacji kosztów w innych pozycjach.
 12. Poprawiono prezentację długich opisów pozycji i działów w widokach programu.
 13. Przywrócono prezentację danych na poziomach poddziałów w „Tabeli Elementów Scalonych”.
 14. Na wydruku widoku uwzględniono wytłuszczenia czcionki z widoków kosztorysu.
 15. Zmieniono sposób zaokrąglania cen jednostkowych pozycji. Wcześniej, mimo takiej samej wartości kosztorysu w Normie PRO i Normie EXPERT mogły występować nieznaczne różnice w cenach jednostkowych.
 16. Dodano prezentację opisów numerów specyfikacji technicznej (w trybie edycji).
 17. Zmieniono domyślne ustawienia programu dotyczące sposobu liczenia Kz na „Wliczane do ceny jednostkowej”.
 18. Umożliwiono zapis w plikach przedmiaru nazw nakładów dodanych do opisu pozycji.
 19. Poprawiono zapamiętywanie opcji „Otwieraj pliki typu:…” w oknie „Otwórz kosztorys”.
 20. Rozszerzono obsługę wyboru poziomów cenowych w oknie „Lista cenników”.
 21. Umożliwiono wybór kilku kodów CPV w oknie „Wspólny słownik zamówień (CPV)”.
 22. Dodano możliwość przywracania samych norm nakładów (bez nazw) do pozycji kosztorysu z bazy katalogowej.
 23. Poprawiono wyszukiwanie pozycji wstawionych do kosztorysu z katalogów własnych.
 24. Dodano obsługę skrótów z przyciskiem "ALT+" w oknach dialogowych.
 25. W oknie „Wstawiania pozycji” dodano możliwość wprowadzenia przelicznika przy wstawianiu pozycji ze zmienioną jednostką miary.
 26. Poprawiono sortowanie wartości na karcie „Pozycje” i „Nakłady”.

Import/eksport:

 • Import z formatu ATH. Poprawiono wczytywanie kosztorysów z nietypowymi ustawieniami narzutu Kz.
 • Poprawiono import kosztorysu w formacie programu „Rodos”.
 • Zoptymalizowano zapis parametrów deskowań w formatach ATH i ATH2.
 • Szereg usprawnień w imporcie z wydruków zapisanych w plikach PDF.
 • Zmieniono domyślne ustawienia importu on-line cennika Intercenbud.
 • Poprawiono obsługę "dwukliku" na przycisku „Rozpoznaj format” w oknie „Import cennika”.

Przedmiary:

 • Poprawiono zastępowanie odwołań do dezaktywowanych, usuwanych lub przenoszonych wyliczeń w obmiarach pozycji.
 • Zoptymalizowano kopiowanie kilku wierszy obmiarowych.

Narzuty:

 • Wprowadzono mechanizm rejestracji zmian w kosztorysie w widoku „Narzuty”.
 • Poprawiono odczyt kosztorysów z ujemnymi stawkami narzutów.

Wydruki:

 • Dodano możliwość drukowania formuły liczenia ceny i wartości w opisach kolumn na wydruku „Kosztorys ofertowy”.

Zestawienia:

 • Usunięto błędy prezentacji danych z wersjami w podsumowaniu i tabeli elementów scalonych.
 • Poprawiono prezentację parametrów ekonomiczno-technicznych w poddziałach w widoku „Tabela elementów rozliczeniowych”.

Nowe katalogi:

 • KNR 9-25 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2012]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR AT-43 0106, 0110, 0201, 0203, 0209 - poprawiono wybór płyt w pozycjach z użyciem płyt 4PRO.
 • KNR 2-11 0411-02 - poprawiono wybór płyt.
 • KNR 2-01 0321, 0322 - poprawiono automatyczne modyfikacje.
 • KNR 2-09 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNR 5-09 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNR 4-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej .
 • KNR-W 4-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNK 7-28 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR AT-45 0115, 0116 - poprawiono normy R.


Norma EXPERT - zmiany w najnowszej wersji 5.5.300 (sierpień 2014)

Program główny:

 1. Dodano możliwość przywracania z bazy katalogów tylko norm do zaznaczonych nakładów pozycji.
 2. W oknie „Opcje szukania cen” dodano nową opcję umożliwiającą wyszukiwanie cen tylko wg nazw.
 3. Poprawiono obsługę okna „Wstawianie pozycji” po zwinięciu grupy „Przegląd pozycji (F6)”.
 4. Na widoku „Przedmiar/Obmiar” i „Kosztorys” został wykluczony wiersz opisu kosztorysu przy wyszukiwaniu tekstu.
 5. Wprowadzono separatory tysięcy i wyrównanie do prawej dla cen, oraz wyśrodkowanie dla j.m. w oknie „Wstawianie pozycji” i „Cenniki”.
 6. Poprawiono usuwanie walut w oknie „Opcje kosztorysu”.
 7. Do filtrów widoku „Przedmiar/Obmiar” i „Kosztorys” dodano kryteria pokazywania nieaktywnych elementów.
 8. Poprawiono mechanizm sprawdzania kosztorysu w pozycjach zawierających robociznę z podziałem na zawody.
 9. W oknie „Wstawianie pozycji” umożliwiono przeszukiwanie wszystkich katalogów w sytuacji braku wyników w aktywnym zestawie.
 10. Wprowadzono możliwość wyświetlania kursywą nazw RMS włączonych do opisu pozycji.
 11. Dodano pasek postępu przy wczytywaniu kosztorysów składowych.
 12. Poprawiano odświeżanie ceny jednostkowej na widoku po rozliczeniu pozycji w innej pozycji.
 13. Poprawiono obsługę opcji „Wartość pozycji uwzględnij w innych” w sytuacji gdy jest aktywna i nie jest wskazana pozycja do rozliczenia.
 14. Usunięto błąd, który mógł się pojawić przy edycji stawki kosztów zakupu i podatku VAT na karcie „Narzuty”.
 15. Na karcie „Kosztorys > Działy” poprawiono odświeżanie widoku po edycji w oknie wspólnym właściwości działów.

Kosztorys:

 • Dodano możliwość edycji wielu zaznaczonych elementów (działów, pozycji, nakładów i wierszy obmiarowych) w oknach dialogowych.
 • Poprawiono prezentacje wartości w kosztorysach z aktywną opcją „VAT liczony: W pozycjach”.
 • Usunięto podwajanie kosztów w pozycjach uproszczonych zawierających dodatkowo jednostkowe koszty bezpośrednie RMS.

Import/eksport:

 • Poprawiono wczytywanie plików w formacie „ATH” zawierających nietypową konstrukcję narzutów.
 • Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF.

Przedmiary:

 1. Dodano mechanizm umożliwiający przypisywanie kategorii do wierszy obmiarowych.
 2. Umożliwiono prezentację wartości odwołań do innych pozycji w wierszach obmiarowych (nowa opcja prezentacji widoków pozycji).
 3. Poprawiono kopiowanie wierszy obmiarowych przed wiersz docelowy.
 4. Rozwiązano problem związany z usuwaniem kilku wierszy obmiarowych.
 5. Ujednolicono obsługę przy zastępowaniu odwołań do dezaktywowanych lub usuwanych wyliczeń w obmiarach.
 6. Wprowadzono zawijanie tekstu komentarzy do wierszy obmiarowych w kolumnie „Podstawa” na karcie „Przedmiar”.
 7. Usunięto problem związany z definiowaniem odwołań do obmiarów w oknie „Właściwości pozycji”.
 8. Poprawiono wyliczanie wartości wyrażeń obmiarowych zawierających odwołania do nieaktywnych pozycji.
 9. Poprawiono mechanizm odwołań do obmiarów pozycji – nie było możliwości odwołania do pozycji przed, którą była inna z aktywną opcją „Uzupełnienie”.
 10. Usunięto zmianę położenia wiersza obmiarowego po zakończeniu edycji na widoku „Przedmiar”.

Nakłady:

 • Z widoku „Nakłady” została usunięta zbędna kolumna „Dział”, która zawsze prezentowała tekst „RAZEM”.
 • Poprawiono prezentację i edycję indeksu dostawcy na widoku „Nakłady”.

Narzuty:

 • Zmieniono domyślny szablon narzutów dla kosztorysu inwestorskiego. Zysk nie będzie już liczony od materiałów.
 • Nowe wartości domyślnych narzutów.

Wydruki:

 1. Poprawiono precyzję obmiaru na wydruku kosztorysu ustawioną z poziomu właściwości pozycji.
 2. Umożliwiono zmianę tytułów wydruków „Charakterystyka obiektów” i „Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu”.
 3. Zmieniono obsługę opcji wydruku strony tytułowej „Wartość netto, podatek VAT”. Po jej wyłączeniu nie będą drukowane opisy związane z VAT.
 4. Usprawniono wybór wydruków w oknie „Edycja zestawów”.
 5. Na wydruku kosztorysu poprawiono kolejność podsumowań działów drukowanych w formie pełnej.
 6. Uzupełniono prezentację obmiaru w kosztorysach uproszczonych zawierających pozycje kalkulacji kosztów z ustawiona opcją „Mnóż przez obmiar pozycji scalonej”.
 7. Po włączeniu opcji wydruku kosztorysu "Drukować pełne wyrażenia obmiarów" nie będą drukowane wyrażenia w kolumnie „Nakłady”.
 8. W oknie „Edycja opcji formatu strony wydruku” dodano możliwość definiowania odstępów między wydrukami.
 9. Przywrócono zapamiętywanie czcionki ustawionej w opcjach formatu strony wydruków.
 10. Poprawiono rozmieszczenie pełnych wyrażeń obmiarów na wydruku kosztorysu.
 11. Szereg zmian i usprawnień wydruku „Tabela elementów rozliczeniowych”.
 12. Ujednolicono obsługę i nazewnictwo opcji „VAT w wierszu” na widokach i wydrukach „Tabeli elementów scalonych”, „Tabeli wartości elementów scalonych” i „Tabeli elementów scalonych – procentowo”.
 13. Zablokowano obsługę przycisków „Cofnij/Przywróć” na pasku szybkiego dostępu na karcie „Wydruki”.

Nowe katalogi:

 • KNR AT-10 „Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect” [ATHENASOFT wyd. I 2014]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-03 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-04 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-05 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-09 - poprawki