Polub nas na facebooku

Norma PRO

Norma PRO - program do kosztorysowania

 

Informacje o programie Norma EXPERT >>

Informacje o programie Norma STANDARD >>


Aktualizacja programu odbywa się przy pomocy kwartalnika:

   Buduj z Głową - zobacz >>

Program Norma PRO umożliwia tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną. Posiada zaawansowane funkcje pozwalające na sporządzanie kosztorysów wariantowych, złożonych, daje możliwość porównania kosztorysów oraz tworzenia pozycji scalonych. Posiada szeroką bazę katalogową.

Charakterystyka programu:

 • Pełna baza katalogów typu AT, AL, KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych.
 • Możliwość współpracy z dostępnymi bazami cenowymi.
 • Komunikacja on-line (przez Internet) z bazą Intercenbud.p.l
 • możliwość zapisu kosztorysu w standardzie XML (format ATH2), czytanym przez wiele aplikacji i umożliwiającym integrację procesu kosztorysowania z różnymi systemami zarządzania firmą.
 • Współpraca z programem do planowania i harmonogramowania MS Project i systemem do zarządzania firmą budowlaną Capital.
 • Możliwość pracy w sieci komputerowej.
 • Tworzenie kosztorysów zawierających warianty na poziomie działów, pozycji lub elementów RMS.
 • Funkcja rejestracji zmian (wyróżniania kolorem, skreślenia i podkreślenia) przydatna przy dokonywaniu korekt lub sprawdzaniu kosztorysu (przez inspektora nadzoru i in.) - wszystkie zarejestrowane zmiany mogą być zaakceptowane lub cofnięte.
 • Tworzenie kosztorysów wariantowych, złożonych, kosztorysów z wykazem różnic.
 • Dynamiczna praca na kilku kosztorysach jednocześnie dzięki mechanizmom obsługi kosztorysów złożonych.
 • Całkowicie dowolne definiowanie sposobu liczenia narzutów.
 • Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji.
 • Rozliczenia robót tymczasowych w innych pozycjach.
 • Zapisywanie kosztorysu i jego działów w cenniku obiektów.
 • Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych (np. koszty jednostkowe transportu).
 • Korzystanie z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych.
 • Import danych obmiarowych z innych programów.
 • Mechanizm kluczy wykonawczych i lokalizacyjnych, który ułatwia współpracę z harmonogrami.
 • Rozliczanie wykonanych robót.
 • Możliwość współpracy z niemieckimi katalogami DBD.
 • Możliwość współpracy z programami: Viking, ATHExcel, CAD Rysunek, Stawka 2, Wykopy, Ocena.

Dział handlowy przyjmuje zamówienia pod nr telefonu 32 337 04 00, mailem: handlowy@samax.eu bądź osobiście w naszym biurze przy ul. Kościuszki 1c, pokój 205.


Norma PRO - zmiany w najnowszej wersji 4.56 (listopad 2016)
Program główny:

 1. Dodano możliwość usuwania danych zaznaczonych w oknie „Usuń z kosztorysu…”.
 2. W menu „Plik” wprowadzono nową opcję „Klonuj…” umożliwiającą wykonanie kopii aktualnie edytowanego kosztorysu bez wybranych danych.
 3. Poprawiono edycję danych firm w oknie edycji strony tytułowej. Adres firmy był często ucinany do pierwszej litery.
 4. Zmieniono prezentację stanu grafik umieszczonych w nieaktywnych działach na widoku „Przedmiar/Obmiar”.
 5. Dodano odtwarzanie ostatniego położenia okna „Wybór elementu RMS i jego ceny”.
 6. Poprawiono prezentacje wartości sum częściowych i obliczeń pomocniczych, do których przypisano kategorię.
 7. Umożliwiono korektę stawki Kz wliczanej do ceny jednostkowej po włączeniu w mechanizmie "Ochrona" opcji „Dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie – zmiany narzutów”.

 Wydruki:

 1. Usunięto problem związany z wydrukiem grafik umieszczonych w wierszach działów (na wydrukach „Przedmiar/Obmiar” i „Klucze lokalizacji – przedmiar”) powodujący, że czasami nie wszystkie rysunki były drukowane.
 2. Poprawiono prezentację stanu grafik w nieaktywnych i usuniętych działach.
 3. Dodano drukowanie grafik umieszczonych w wierszu kosztorysu na wydruku „Kosztorys ofertowy”.
 4. Naprawiono drukowanie grafik umieszczanych w znacznej odległości od lewej krawędzi tabeli widoku „Przedmiar/Obmiar”.

 Obsługa baz cenowych i kartotek:

 1. Zaktualizowano import cennika „Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych” (BISTYP).
 2. Naprawiono rozpoznanie płyty cennika „Zestaw biuletynów cen robót” (SEKOCENBUD).
 3. Usunięto błąd importu w sytuacji, gdy użytkownik zmienił ustawiony przez program identyfikator cennika docelowego.
 4. Umożliwiono usuwanie danych dostawcy nakładu w cennikach RMS.
 5. Poprawiono rozpoznawanie cenników źródłowych poprzez wskazanie pliku w przypadku, gdy nazwa pliku nie jest zgodna ze standardową nazwą pod jaką jest umieszczany na płycie CD w ramach całego wydawnictwa.
 6. Rozbudowano weryfikację zgodności formatu bazy źródłowej z formatem baz w Norma 4 przy wykonywaniu polecenia "Importuj bazę cenową…".

 Importy/eksporty:

 • Rozbudowano import skanów PDF o możliwość wczytywania plików zawierających obrazy i teksty.
 • Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNNR 11 0708-0709 - poprawa numeracji kolumn.
 • KNNR-W 10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • TZKNBK VIII 03 86-93 - poprawiono brak MP i normy sprzętu.
 • KNR 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 9-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNNR 10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 13-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-02 - poprawa opisów przy modyfikacjach z tablicy 9907.

Norma PRO - zmiany w  najnoweszej wersji 4.55 (sierpień 2016)

Program główny:

 1. Wprowadzono nową opcję sprawdzania kosztorysu – „Kz liczone niestandardowo”.
 2. Dodano polecenie umożliwiające usuwanie indywidualnych narzutów działów i pozycji.
 3. Wprowadzono mechanizm pozwalający zamieniać podstawy wyceny w plikach z innych programów kosztorysowych na format Normy.
 4. Dodano kolumnę „Krotność” na widoku i wydruku zestawienia pozycji.
 5. Rozbudowano mechanizm ochrony „Dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie” o możliwość zmiany narzutów.
 6. Dodano filtr pozycji „Nieaktywne”.
 7. Do grupy "Szukanie cen" w opcjach programu  dodano opcje związane z walutą wyceny. Dzięki temu można uzyskać właściwe parametry wyceny nakładów na podstawie cennika zawierającego rekordy w innej walucie niż waluta kosztorysu.
 8. Usunięto zbędne komunikaty pojawiające się czasami przy wyszukiwaniu tekstów w kosztorysach.
 9. Dodano rozwijaną listę z ostatnio użytymi uzasadnieniami krotności w oknie właściwości pozycji.
 10. Poprawiono przenoszenie przez Schowek powiązań rusztowań z pozycjami.
 11. W oknie edycji danych pozycji dodano przycisk pozwalający wyświetlić informacje o katalogu, z którego pochodzi pozycja.
 12. Zaktualizowano domyślne stawki narzutów.
 13. W oknie edycji strony tytułowej dane informujące o przeznaczeniu kontrolki zastąpiono tekstami podpowiedzi, które nie są pamiętane w danych strony.

 Wydruki:

 • Dodano możliwość umieszczania grafik na wydruku kosztorysu ofertowego.
 • Dostosowano wydruk "zestawienia pozycji" do zmian w widoku:

a.   nowa kolumna "Krotność" na wydruku,
b.   możliwość sortowania wg wartości krotności pozycji.
 Obsługa baz cenowych i kartotek:

 • Umożliwiono bezpośredni import cenników z płyt "Sekocenbud" RMS oraz Biuletynów zagregowanych BCO, BCM (wyd. "PROMOCJA" Sp. z o.o.).

 Importy/eksporty:

 • Wprowadzono poprawki do importera kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 • Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.

 Nowe katalogi:

 • KNR 9-29Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2015]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR C-1 i C-2 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • TZKNBK I do XXIV - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR-W 2-01 0228 - poprawiono kategorie gruntu.
 • KNR-W 2-01 0227-0229 - poprawiono brak tytułu pytania przy modyfikacjach.
 • KNNR-W 9 1103 - zamieniono powielone pozycje na kolejny poziom zagłębienia.
 • KNR AT-37 0202 - poprawiono materiały i normy.
 • KNR 9-08 0103 - poprawiono materiały i normy.
 • KNR 9-18 - dodano modyfikacje ze względu na umocnienie wykopów i głębokość.
 • 2-02 1807 - poprawiono zmianę tytułu pozycji przy modyfikacjach.
 • KNR AT-40 0416 - poprawiono j.m. zaprawy cementowej na [dm3].


Norma PRO - zmiany w  najnoweszej wersji 4.54 (maj 2016)

Program główny:

 1. Dodano pasek z przyciskami m.in. "schowka" do podręcznych menu elementów kosztorysu.
 2. Dodano możliwość wyszukiwania plików kosztorysów wg fragmentu nazwy pliku.
 3. Rozszerzono kryteria sprawdzania kosztorysu o kontrolę zmienionych stawek narzutów na poziomie działów i pozycji.
 4. Dodano możliwość wprowadzenia uzasadnienia dla krotności pozycji.
 5. Dodano kolumnę "Podstawa" do "Rachunku ilościowego" rozliczenia wykonania robót.
 6. Zwiększono do 50-ciu limit wpisów w słownikach strony tytułowej: Firma, Inwestor, Wykonawca, Podwykonawca, Sporządził kalkulację, Sprawdził przedmiar.
 7. Rozwiązano problem z odwołaniami do nieaktywnych obliczeń pomocniczych.
 8. Do menu "Opcje" widoku "Przedmiar" dodano polecenie umożliwiające wywołanie słownika ostatnio używanych komentarzy wierszy obmiaru.
 9. Poprawiono aktywację przycisków pasków narzędziowych przy wywołaniu menu kontekstowego (kliknięcie prawym przyciskiem myszki na element kosztorysu).
 10. Umożliwiono zmianę rozmiarów dialogów edycji słowników danych strony tytułowej.
 11. Poprawiono wycenę RMS wg indeksów ETO. Program, z listy nakładów o identycznych indeksach ETO i j.m., automatycznie wybierał pierwszy nakład z listy.

 Wydruki:

 • Dodano kolumnę "Podstawa" do "Rachunku ilościowego" rozliczenia wykonania robót.

 Obsługa baz cenowych i kartotek:

 • Import cennika robót jednostkowych (Intercenbud) w nowym formacie (ATHCJP).
 • Poprawiono rozpoznanie płyty i import cenników Biuletynu cen robót BCA, BCD, BCP (SEKOCENBUD).

Importy/eksporty:

 • Poprawki w imporcie kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 • Wczytywanie kosztorysów złożonych zapisanych w formacie programu Zuzia.
 • Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.

 Nowe katalogi:

 • KNR AT-37Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji oraz w gruncie [ATHENASOFT wyd. I 2016]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 9-10 do 9-16 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 0-31 03 - dodano interpolacje w zależności od rozstawu rur.
 • KNKRB 1 do KNKRB 6 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 9-11 0101 - wprowadzono zmianę opisu przy wyborze wariantu.
 • KNR AT-99 01 - zaktualizowano rozdział, dodano nowe kotwy.
 • KNP ZREW 02 do 12 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR K-01 do K-05 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.


Norma PRO - zmiany w  najnoweszej wersji 4.53 (luty 2016)

Program główny:

 1. Zadania kosztorysu. Umożliwiono dodawanie zadań (notatek tekstowych) do elementów kosztorysu: kosztorys, dział, pozycja, RMS, wiersz obmiaru.
 2. Dodano funkcję zapamiętywania listy ostatnio używanych komentarzy obmiarów pozycji wprowadzanych w kolumnie "Podstawa".
 3. Przyspieszono działanie zmiany ceny na ogólnym zestawieniu nakładów RMS.
 4. Poprawiono przeliczanie ilości materiałów inwestora, odliczanej w pozycji, po zmianie danych nakładu.
 5. Dodano możliwość zapamiętywania położenia okien prezentujących listy znalezionych pozycji w KNR i cennikach cen jednostkowych pozycji.
 6. Poprawiono wyświetlanie kalendarza do wyboru daty sporządzenia kosztorysu (okno edycji strony tytułowej) na komputerach z systemem Windows 10.

 Wydruki:

 1. Poprawiono drukowanie pierwszej strony elementów wydruku, przy nietypowych ustawieniach. W niektórych sytuacjach zawartość pierwszej strony mogła być pominięta. Problem dotyczył wydruków kontynuowanych na stronie (bez zaznaczonej opcji "drukuj zawsze od nowej strony"), ale z zaznaczoną opcją utrzymywania w całości na stronie wydruku.

 Obsługa przeglądarki KNR:

 • W oknie prezentacji znalezionych elementów katalogu dodano przycisk "Przerwij" kończący operację kolejnego wyszukiwania wielu elementów.

 Importy/eksporty:

 1. Usprawnienia w imporcie zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF.
 2. Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF, np. wczytywanie nakładów do pozycji z podstawą TZKNBK.
 3. Zaktualizowano importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2 by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
 4. Usunięto błąd polegający na modyfikowaniu odwołań do pozycji przy zapisie kosztorysu do formatu ATH.
 5. Poprawki w imporcie kosztorysów w formacie programu Rodos.

 Nowe katalogi:

 • KNR AT-35Okablowanie strukturalne w technologii firmy CobiNet [ATHENASOFT wyd. I 2016]
 • KNR AT-36Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking [ATHENASOFT wyd. I 2016]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 13-05 do 13-26 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNP 05 do KNP 18 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 9-03 do 9-07 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 4-02 0520 - usunięto zbędną modyfikację - użycie materiałów z odzysku.
 • KNNR 2 14 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
 • KSNR 2 13 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
 • KNR 2-13 0703-05 - poprawiono normę R (błąd w druku).
 • ZKNR C1 i C2 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.

Norma PRO - zmiany w  najnoweszej wersji 4.52 (listopad 2015)

Program główny:

 1. Wstawianie wyszczególnienia robót do opisu pozycji. Wyszczególnienie robót, po zaznaczeniu opcji, pobierane jest z KNR i prezentowane na widokach i wydrukach:

a.   Przedmiar/Obmiar,
b.   Kosztorys,
c.    Pozycje kosztorysu (nie dotyczy zestawienia pozycji kosztorysu),
d.   TER.

 1. Dodano możliwość zapisania kosztorysu z usunięciem wariantów i elementów nieaktywnych.
 2. Zoptymalizowano określanie podobieństwa nazw nakładów przy szukaniu wg nazw.
 3. Poprawiono automatyczny wybór ceny przy wycenie nakładów RMS na podstawie kilku podłączonych do kosztorysu cenników z ustawioną opcją wyceny "Szukaj we wszystkich typach indeksów".
 4. Zmieniono domyślne ustawienie opcji wyszukiwania tekstu w opisach z "Dokładnie tekst" na "Podobne".
 5. Poprawiono podsumowanie zestawienia nakładów w kosztorysach z pozycjami uproszczonymi, z których nie usunięto nakładów RMS.
 6. Poprawiono prezentację tekstów zawierających fragmenty wyświetlane w indeksie górnym.
 7. W Tabeli Elementów Scalonych wartość materiałów inwestora błędnie była dodawana do kolumny "Uproszczone".
 8. Poprawiono aktualizację odwołań w obmiarach dodatkowych przy wklejaniu pozycji ze schowka.
 9. Dodano opcje prezentacji widoku pozycji kosztorysu:

a.   pusty wiersz przed nazwami RMS w opisie pozycji,
b.   pusty wiersz przed wyszczególnieniem robót.

 1. Poprawiono działanie funkcji rozbicia pozycji z obmiarami dodatkowymi wg jednostek obmiaru.

 Wydruki:

 1. Lista stawek Kz prezentowanych na stronie tytułowej nie może zawierać stawek z nierozwijanych pozycji scalonych, a także z pozycji drukowanych jako uproszczone.
 2. Do opcji wspólnych wydruków dodano opcje formatowania opisów pozycji kosztorysu:

a.   pusty wiersz przed nazwami RMS w opisie pozycji,
b.   pusty wiersz przed wyszczególnieniem robót,
c.    nazwy RMS w opisie pozycji kursywą.
 Obsługa baz cenowych i kartotek:

 1. Poprawiono import cenników RMS z serwisu Intercenbud - przy niektórych nakładach w cenniku zapisywany był niepełny kod dostawcy.
 2. Przy imporcie cenników RMS usunięto zbędne spacje pojawiające się czasami na końcu danych "Symbol u dostawcy".

 Importy/eksporty:

 1. Usprawnienia w imporcie zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF. Nowy interfejs użytkownika, nowa, ulepszona funkcjonalność.
 2. Zaktualizowane importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2 by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
 3. Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

 Nowe katalogi:

 • KNR AT-99Roboty budowlane różne; Rozdział 02 Tynki i wylewki perlitowe [ATHENASOFT wyd. I 2015]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNZ-14 i KNZ-15 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-17 0155 - poprawiono w materiałach uszczelki na kołowe.
 • KNNR(W) 2 - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych.
 • KNR 2-11 0926, 0927 - uzupełniono tablice o większe szerokości cieków (na podstawie KNK 2-11).
 • KNR 0-36 do 0-38 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 9-08 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 9-27 do 9-28 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • ZN-97 TP S.A.-039 i 040 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • ZN-97 TP S.A.-039 0104-16 - poprawiono średnicę rur na 125 mm (błąd w druku).
 • ZN-97 TP S.A.-040 0101 do 0103 - uzupełniono opis pozycji o kategorie gruntu.
 • KNR 2-02 15 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
 • KNR(W) 2-02 15 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.


Norma PRO - zmiany w  najnoweszej wersji 4.51 (sierpień 2015)

Program główny:

 1. Dodano możliwość wprowadzenia współczynnika norm na poziomie pojedynczego nakładu RMS. Do widoku i wydruku zestawienia nakładów dodana została opcjonalna kolumna "Wsp. norm".
 2. Na widokach zestawień M zmieniono opis kolumny "Transport" na "Kz". Dodatkowo w dialogu "Edycja danych RMS" dla M opis zakładki "Koszty transportu" zmieniono na "Koszty zakupu".
 3. W dialogu "Szukaj elementu RMS" poprawiono szukanie w Kartotece wg dokładnych indeksów dla RMS z indeksami anonimowymi (kończącymi się na ..99).
 4. Poprawiono autodopasowanie rozmiarów okna "Opcje wydruków" przy przełączaniu pomiędzy różnymi grupami opcji. W przypadku, gdy rozmiar pierwszej aktywnej strony był mniejszy od kolejnej, część kontrolek mogła być niedostępna.
 5. W dialogu "Narzuty kosztorysu" po zaznaczeniu opcji "VAT" program automatycznie zaznacza opcję „Liczony dla sumy wartości RMS i pozycji uproszczonych” oraz w opcji "Dla sumy RMSU liczony od" wybiera "wszystkie".
 6. Przy wczytywaniu kosztorysu dodano mechanizmy kontrolne ostrzegające przed dublowaniem Kz, gdy z jednej strony włączono opcję „Kz doliczane do ceny jednostkowej” (w opcjach kosztorysu), a z drugiej dodano Kz w tabeli narzutów. Problem dotyczy przede wszystkim starszych kosztorysów.
 7. Na widoku zestawienia RMS dodano podsumowania grup nakładów w przypadku sortowania wg kolumny "Cecha".
 8. Zmieniono nazewnictwo elementów tabeli kursów walut. Obecnie walutę określa "Kod" (trzyliterowy kod wg ISO 4217) i "Symbol".
 9. Poprawiono liczenie ceny jednostkowej pozycji przy upraszczaniu w przypadku, gdy pozycja miała określoną krotność różną od 1.

Wydruki:

 1. Dodano opcję wydruku kosztorysu ofertowego "Wiersze w kolumnie Opis”. Umożliwia ona wydruk wszystkich wierszy obmiarowych pod opisem pozycji, analogicznie jak w przypadku wydruku kosztorysu szczegółowego.
 2. Umożliwiono umieszczenie na wydruku kategorii pozycji oraz wierszy obmiarowych. Opcje sterujące dodane zostały do grupy "Opcje wspólne" wydruków.
 3. Dodano opcję wydruku strony tytułowej "Stawki % Kz doliczane do cen jedn.". Opcja umożliwia wydruk listy stawek % Kz w przypadku, gdy są one doliczane do cen jednostkowych. Jako pierwsza drukowana jest zawsze stawka podana w opcjach kosztorysu, a następnie ew. stawki zdefiniowane indywidualnie dla poszczególnych materiałów kosztorysu.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

 • Poprawiono budowanie drzewa katalogu "KNR-W 5-08 508" podczas importu cen z cennika "Ceny jednostkowe robót wg KNR (Intercenbud)".

Importy/eksporty:

 1. Usprawnienia w imporcie zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF. Nowy interfejs użytkownika, nowa, ulepszona funkcjonalność.
 2. Zaktualizowane importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2, by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
 3. Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

Nowe katalogi:

 • KNR 9-28Ocieplenia ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2014]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR DC-03 - poprawiono literówki występujące w druku katalogu.
 • KNR-W 2-18 01-04 - zmodyfikowano lub usunięto komentarze odnośnie korekty norm.
 • KNR 13-01 do KNR 13-04 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-02 11 - poprawiono powielanie S przy wywołaniu kilku modyfikacji (zmieniono kolejność modyfikacji).
 • KNR 0-32 - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych.
 • KNR 0-21 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 0-30 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 13-06 do KNR 13-19 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 0-32 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 0-15II - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR-W 2-02 11 - poprawiono powielanie S przy wywołaniu kilku modyfikacji (zmieniono kolejność modyfikacji).

Norma PRO - zmiany w wersji 4.50a (maj 2015)

Program główny:
1. Poprawiono dokładność prezentacji danych w kolumnie „Przedmiar” przy wyłączonej opcji „Pokazane wyrażenia obmiaru”.
2. Usunięto błąd występujący przy wykonywaniu operacji usuwania wszystkich działów z kosztorysu o rozbudowanej strukturze działów.
3. Poprawiono odczyt kosztorysów zapisanych wersją poprawkową programu. Ilość transportowanego materiału, w ustawieniach kalkulacji "Koszty transporty", zawsze była ustawiana na "Wszystkie".

Norma PRO - zmiany w wersji 4.50 (maj 2015)

Program główny:
1. Wprowadzano mechanizm dodawania mnożników przedmiaru/obmiaru do pozycji.
2. Umożliwiono usuwanie komentarzy obmiarów z zaznaczonych pozycji.
3. Przywrócono aktywność polecenia "Połącz RMS..." w przypadku, gdy zaznaczono tylko jeden nakład.
4. Poprawiono domyślny układ kolumn widoku Tabeli Wartości Elementów Scalonych (TWES) -niepotrzebnie pokazywano kolumny narzutów.
5. Dodano możliwość przerwania operacji wczytywania danych z katalogów KNR dla całego kosztorysu.
6. Poprawiono prezentację danych w kolumnach "Dostawca" i "Cennik" w oknie "Szukaj elementu RMS" w przypadku kosztorysu z wyłączonymi cennikami dostawców.
7. Poprawiono liczenie kosztów zakupów dla materiałów o ujemnych ilościach.
8. Usunięto błąd braku przeliczania wartości RMS w sytuacji, gdy nakłady zawierają koszty zakupu nie liczone od całości.

Wydruki:
1. Poprawiono numerowanie elementów na wydruku w przypadku zaznaczenia opcji "Drukuj pozycje niezerowe" i "Numeracja bez zerowych".
2. Zmieniono wyświetlanie okna podglądu wydruku - usunięto zbędnie pokazywane (w niektórych sytuacjach) okno drzewa elementów kosztorysu.
3. Poprawiono działanie opcji druku i numerowania elementów nieaktywnych w przypadku wydruków TES, TWES i Statystyka. Obsługa baz cenowych i kartotek:
4. Dodano import cennika „Zestaw biuletynów cen robót” zapisanego w formacie MDB.
5. Umożliwiono import cennika "Zestaw biuletynów cen robót" zapisanego w formacie DBF w przypadku, gdy cennik źródłowy zawiera nieprawidłowe rekordy danych.

Obsługa KNR:
1. Usunięto błąd wczytywania danych pozycji z KNR. Po wczytaniu KNR-W 4-02 0606-04 w pozycji pokazywana była dodatkowa jednostka miary "m".

Importy/eksporty:
1. Usprawniono import zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF.
2. Zaktualizowano importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2 tak by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
3. Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

Nowe katalogi:
KNR DC-03 Kotwy chemiczne KOELNER-RAWL [DATACOMP wyd. I 2009] Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
TZKNBK XVII - TZKNBK XXIV - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
TZKNC N-K/I - TZKNC N-K/XVII - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej. 
KNR AT-46 0110 - poprawiono numerację kolumn. 
KNNR 1 - KNNR 11 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej. 
KSNR 1 - KSNR 11 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej. 
AT-03 0102, 0104 - wprowadzono dane do interpolacji.
KNP 01, KNP 02 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej. 
KNR 13-14 1001 - uzupełniono opisy pozycji.

Norma PRO - zmiany w wersji 4.49a (luty 2015)

Program główny:

1. Usunięto błąd programu występujący przy otwieraniu pliku i zmianie wersji.
2. Usunięto zawieszenie programu, przy próbie ustawienia kosztów zakupu dla materiałów należących do grupy.
3. Przywrócono funkcjonalność polecenia „Zmień RMS...” jak była w poprzednich wersjach. Będzie wyświetlony dialog edycji danych RMS zamiast dialogu zmiany parametrów zaznaczonych nakładów.
4. Naprawiono zapis kosztorysu na sieci, w udziale sieciowy bez mapowania na dysk. Próba takiego zapisu powodowała błąd programu.

Norma PRO - zmiany w wersji 4.49 (luty 2015)

Program główny:
1. Dodano polecenie pozwalające, w zaznaczonych pozycjach, zastąpić wyliczenia obmiarów ich wartością końcową.
2. W dialogu "Dopasowanie cen nakładów" dodano możliwość dopasowania do wpisanej wartości kosztów bezpośrednich zaznaczonych RMS.
3. Dodano polecenie sprawdzenia tylko zaznaczonych pozycji.
4. Poprawiono usuwanie narzutów w sytuacji, gdy elementy kosztorysu mają ustawione własne wartości narzutów.
5. W oknie „Szukaj elementu RMS” do tabeli prezentującej wyniki wyszukiwania w cennikach lub kosztorysach dodano kolumnę "Źródło". Kolumna pojaw i się, gdy wyszukiwanie wykonywane jest w więcej niż jednym cenniku lub kosztorysie.
6. Poprawiono działanie opcji „Szukaj we wszystkich typach indeksów” podczas uaktualniania cen w kosztorysie.
7. Przy sprawdzaniu kosztorysu będzie uwzględniany teraz dobór nakładów z pozycji wstawianych z katalogów KNR. W przypadku sprawdzania samych norm zmiany w normach takich nakładów mogły nie być sygnalizowane.
8. Uzupełniono blokady edycji elementów usuniętych z kosztorysu.
9. Dla systemów Windows nowszych od Windows XP przeniesione zostały lokalizacje słowników specyfikacji technicznych. Domyślnym położeniem słowników będzie teraz katalog "C:\Users\Public\Documents\Athenasoft\NormaPro\SST". Program kopiuje do tej lokalizacji tylko te słowniki, które znajdują się w katalogu głównym programu, który system ochrania przed zapisem. Słowniki z tej lokalizacji nie są usuwane, ale program będzie pracował z ich kopiami w nowej lokalizacji.

Wydruki:
1. Na stronie tytułowej w przypadku zaznaczenia pobierania poziomu cen z bazy będą prezentowane poziomy cen wszystkich podłączonych do kosztorysu cenników.
2. Poprawiono wydruk ilości i wartości pozycji scalonych na zestawieniach pozycji.
3. Dodano automatyczne sortowanie wg nazw wydruku zawartości zestawień:
a. stałych obmiarów,
b. kluczy wykonawczych,
c. kluczy lokalizacji,
d. planów działów.

Obsługa baz cenowych i kartotek:
1. Poprawiono działanie opcji aktualizacji cen "Dopisz nowe" podczas importu cen RMS z cennika ICB on-line. Dla nakładów istniejących już w lokalnym cenniku Normy będą ustawiane tylko nowe ceny. Nakłady nie będą powielane. Jednak poprawne działanie opcji spowoduje znaczne wydłużenie czasu importu cennika. Dlatego podczas importu do nazwy cennika dodawana jest data, aby każdy kolejny import z ICB on-line kierowany był do nowego cennika.
2. Dostosowano nazwy i opisy nadawane cennikom przy imporcie z ICB do faktycznej ich zawartości.
3. Na wydrukach działów i pozycji, przy zaznaczonej opcji drukowania pozycji niezerowych, nie będą też drukowane zerowe działy (działy puste lub zawierające tylko zerowe pozycje).
4. Zmieniona została lokalizacja bazy przeliczników mas jednostkowych. Domyślnym położeniem słowników będzie teraz katalog "C:\Users\Public\Documents\Athenasoft\MasyJedn".

Importy/eksporty:
Dodano możliwość importu przedmiaru/kosztorysów z plików PDF zawierających zeskanowane wydruki przedmiaru/kosztorysu. Funkcjonalność ta w Normie PRO wymaga aktywacji w kluczu sprzętowym.

Nowe katalogi:
KNR 9-27 Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2014] Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
KNR AT-43 0106, 0110, 0201, 0203, 0209 - poprawiono wybór płyt w pozycjach z użyciem płyt 4PRO.
KNR 9-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
TZKNBK I - TZKNBK-XVIm - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
KNR 2-02 04 - poprawiono dane do interpolacji.
KNR-W 4-02 0214 - poprawiono dane do interpolacji.
KNR 9-08 0104 - poprawiono j.m. na szt.
KNR AT-10 0108 - poprawiono normy R.
KNR BC-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
KNR AT-46 - poprawiono tablicę 0110.
KNR-W 4-02 - uszczegółowiono materiały ze względu na średnice.

Norma PRO - zmiany w wersji 4.48 (listopad 2014)

Program główny:

 

 1. Dodano możliwość zmiany ceny jednostkowej i krotności w opcjach wspólnych zaznaczonych pozycji.
 2. Umożliwiono zapis w plikach przedmiaru nazw nakładów dodanych do opisu pozycji.
 3. Poprawiono prezentację wartości odwołań do nieaktywnych pozycji.
 4. Usunięto problem z pojawiającą się automatycznie kolumną „Narzuty” w widoku „Tabela Elementów Scalonych”.
 5. Do paska narzędziowego widoku „Narzuty” dodano funkcje wprowadzania i kontroli liczenia narzutów Kz.
 6. Naprawiono błąd definiowania odwołań do pozycji w specyficznych sytuacjach (gdy pierwsza pozycja kosztorysu lub działu jest nieaktywna, a pierwsza aktywna ma atrybut „Uzupełnienie”).
 7. Zmieniono domyślne ustawienie programu dotyczące sposobu liczenia Kz w szablonie "Zamówienia publiczne (kosztorys ofertowy)". Kz będą domyślnie doliczane do cen jednostkowych pozycji.
 8. Poprawiono prezentację podsumowania zestawień RMS - brak wartości nakładów w pozycjach uproszczonych, których cena jest wyliczana z cen jednostkowych RMS.


Wydruki:

 •     Dodano wydruk do plików w formacie PDF. Funkcja niedostępna pod systemami Windows XP i starszymi.


Importy/eksporty:

 •     Podczas importu kosztorysu z formatu PDF nakłady, gdy nie mają określonego indeksu ETO, otrzymują indeks "WŁASNY", dzięki czemu nie będą się pojawiać komunikaty o błędnych formatach indeksów przy wycenie kosztorysu.
 •     Dodano przenoszenie przez formaty ATH i ATH2 opcji automatycznej aktualizacji daty sporządzenia kosztorysu przy każdym jego zapisie.
 •     Szereg usprawnień w imporcie z wydruków zapisanych w plikach PDF.


Nowe katalogi:

 •     KNR 9-25 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2012]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 •     KNR AT-43 0106, 0110, 0201, 0203, 0209 - poprawiono wybór płyt w pozycjach z użyciem płyt 4PRO.
 •     KNR 2-11 0411-02 - poprawiono wybór płyt.
 •     KNR 2-01 0321, 0322 - poprawiono automatyczne modyfikacje.
 •     KNR 2-09 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 •     KNR 5-09 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 •     KNR 4-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej .
 •     KNR-W 4-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 •     KNR 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 •     KNR-W 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 •     KNR 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 •     KNR-W 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 •     KNK 7-28 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 •     KNR AT-45 0115, 0116 - poprawiono normy R.


Norma PRO - zmiany w wersji 4.47 (sierpień 2014):

Program główny:

 1. Rozszerzono obsługę rysunków o formaty: „JPG”, „GIF” i „PNG” w widoku przedmiaru oraz na stronie tytułowej.
 2. Dodano opcję przypisywania kategorii do wierszy obmiarowych.
 3. Umożliwiono prezentację wartości odwołań do innych pozycji w wierszach obmiarowych (nowa opcja prezentacji widoków pozycji).
 4. Do widoków i wydruków rozliczenia wykonanych robót dodano nowe kolumny:
  a) "Uwagi" - tekst uwag do pozycji wykonanych robót,
  b) "Cena ofertowa" - pokazuje cenę pozycji w momencie włączenia opcji "Rozliczanie wykonanych robót",
  c) "il. ofertowa" - pokazuje obmiar pozycji w momencie włączenia opcji "Rozliczanie wykonanych robót",
  d) "Wart. oferty" - wartości ofertowe pozycji, działów i kosztorysu wynikające z wartości ilości i cen ofertowych pozycji,
  e) "Wykonano % oferty" - stosunek wartości wykonanych robót do wartości ofertowej dla pozycji, działów i kosztorysu.
 1. Poprawiono działanie opcji wyszukiwania RMS w cenniku według indeksu ETO w dowolnej klasyfikacji.
 2. Wraz z Normą PRO 4.47 instalowane są programy: „Wykopy” i „Stawka 2” (skróty uruchamiające obie aplikacje dostępne są w Normie w menu Narzędzia).
 3. Usunięto zbędnie powielone wywołanie okna zmiany jednostki miary RMS przy wykonywaniu operacji "Zmień RMS". Błąd mógł powodować podwójne wprowadzenie do kosztorysu przelicznika j.m. nakładu.
 4. Poprawiono prezentację zmian narzutów.

Wydruki:

 • Dodano możliwość przejścia do odpowiedniego dialogu zmiany ustawień wydruku lub kosztorysu bezpośrednio z okna „Raport z kontroli wydruków” sygnalizującego nieprawidłowości wydruków.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

 • Podczas importu cen materiałów z płyty Intercenbud dodano uzupełnianie cennika o nakłady z alternatywną klasyfikacją indeksów ETO.
 • Zmieniono na format pełnej daty (rok czterocyfrowy) "Poziom cen" dla cenników importowanych z serwisu Intercenbud.

Importy/eksporty:

 • Poprawiono import kosztorysu w formacie programu Zuzia (XML) - błędnie ustalany współczynnik cen dla M.
 • Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF.

Nowe katalogi:

 • KNR AT-10 „Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect” [ATHENASOFT wyd. I 2014]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-03 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-04 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-05 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-09 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-10 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-11 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-13 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-14 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-21 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-22 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-23 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 2-25 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • NNRNKB 202 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
 • KNR 0-20 0269 - poprawiono w tytule Stropy.. na Słupy...
 • KNR 0-27 0160-05 - poprawiono brakującą normę R.
 • KNR-W 2-25 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNR 7-34 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • ZKNR C-2 0412 - poprawiono w tytule grubość na 0,5 cm.
 • KNR 2-25 02166 - poprawiono normy zużycia materiałów.

   

Norma PRO - zmiany w wersji 4.46 (maj 2014):

Program główny:

 • Do polecenia "Przywróć robociznę z katalogu" dodano podmenu z wyborem dwóch poleceń:
 • "Rozbitą na zawody" - działa tak jak dotychczasowe polecenie.
 • "Połączoną" - wczytuje zawody i łączy sumując normy.
 • Ograniczenie liczby zapytań przy zapisie kosztorysów złożonych. Pojawi się tylko jedno pytanie czy zapisać zmiany we wszystkich zmodyfikowanych kosztorysach składowych, a nie jak dotychczas osobne pytanie dla każdego zmodyfikowanego kosztorysu.
 • Dodano obsługę zmiany stanu aktywności elementu przy rejestracji zmian w kosztorysie.
 • Dodano filtr pozycji "Pozycje z nakładem stałym".
 • Poprawiono obsługę pracy na dwóch monitorach. Generalnie wszystkie okna dialogowe powinny się pojawiać na monitorze, na którym jest główne okno programu.
 • Poprawiono zamianę przedmiaru na kosztorys uproszczony.
 • Nowa opcja kosztorysu "Nazwy RMS w opisie pozycji kursywą" na zakładce "Widok pozycji". Zaznaczenie opcji powoduje, że nazwy RMS dodawane do opisu pozycji będą wyświetlane kursywą aktualnie wybranej czcionki.
 • Dodano skalowanie okien:
 • sprawdzania uprawnień,
 • wpisania/wyboru przelicznika jednostek miar

Zaufali nam: